Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 29

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

В ст. 45 Закону України «Про екологічну експер-тизу» передбачений порядок визначення висновків дер-жавної, екологічної експертизи недійсними.
Висновки державної, екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі:
1) порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної експертизи;
2) недотримання державних санітарних норм, пра-вил, гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил,
вимог щодо охорони навколишнього природного сере-довища, використання природних ресурсів та забезпе-чення екологічної безпеки;
3) неврахування важливих достовірних відомостей про стан екологічної ситуації, що склалася в районі (міс-ці) реалізації об'єкта екологічної експертизи, який може негативно впливати на стан навколишнього природно-го середовища, природних ресурсів, здоров'я людей;
4) порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.
Крім того законодавством передбачається і порядок оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної екологічної експертизи.
Рішення, прийняті, відповідними органами на під-ставі висновків державної екологічної експертизи, мо-жуть бути оскаржені заінтересованими юридичними особами до відповідних вищих органів протягом місяця від дня їх прийняття, а в разі незгоди з рішеннями цих органів - в судовому порядку відповідно до законодав-ства У країн й.
2.9. Фінансування екологічної експертизи
Фінансування державної екологічної експертизи здій-снюється її замовником.
Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалі-зуються за рахунок державних капіталовкладень, фінан-суються за рахунок державного бюджету.
Фінансування державної екологічної експертизи екологічних ситуацій та екологічно небезпечних діючих об'єктів і комплексів, що здійснюється за рішенням Ка-бінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їх виконав-чих комітетів, здійснюється відповідно за рахунок кош-тів державного бюджету, бюджету Автономної Респуб-ліки Крим, місцевих бюджетів, а також відповідних по-забюджетних фондів охорони навколишнього природ-ного середовища.
Кошти на проведення державної екологічної експер-тизи об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи державних капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошториеної документації згідно з нормативами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Замовники інших екологічних експертиз, особи, за-інтересовані в проведенні додаткових експертиз, а та-кож підприємства, установи та організації, що експлуа-тують екологічно небезпечні об'єкти, які негативно впливають на стан навколишнього природного середо-вища і здоров'я людей, проводять екологічні експертизи за свій рахунок згідно з договорами.
Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється за рахунок коштів об'єднань громадян, громадських природоохоронних та інших фондів, а та-кож цільових добровільних грошових внесків громадян, підприємств, установ і організацій.
2.10. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу
Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:
1) порушення встановленого законодавством поряд-ку проведення екологічної експертизи;
2) надання завідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності, об'єкта екологічної екс-пертизи;
3) надання дозволів на спеціальне природокористу-вання, фінансування та реалізацію проектів і програм чи діяльності, які можуть негативно впливати на стан нав-колишнього природного середовища та здоров'я людей, без позитивного висновку екологічної експертизи;
4) здійснення екологічної експертизи підприємства-ми, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та іншими формуваннями, які не мають на це права;
5) недотримання під час реалізації об'єкта експерти-зи вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забез-печення екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи;
6) незаконне втручання будь-кого у проведення еко-логічної експертизи;
7) ухилення від надання на законну вимогу держав-них еколого-експертних органів і формувань необхідних відомостей і матеріалів;
8) підготовка завідомо неправдивого висновку дер-жавної екологічної експертизи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок