Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 31

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Судові експертизи проводяться в спеціальних уста-новах, а також за їх межами спеціалістами, яких відби-рає слідчий.
В Україні існують п'ять головних експертних установ: Київський науково-дослідний інститут судових експер-тиз, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. діяча науки Бокаріуса, Одеський, До-нецький і Львівський науково-дослідні інститути судових експертиз. Вони знаходяться у підпорядкуванні Мі-ністерства юстиції України. Харківський інститут має філіали у Дніпропетровську і Автономній республіці Крим, Київський - у Тернополі, а Одеський - у Миколаєві.
Інститути і філіали проводять криміналістичні екс-пертизи, судово-хімічні, біологічні, судово-автотехнічні, матеріалів і речовин, ґрунтознавчі та деякі інші.
Міністерство внутрішніх справ України має свою ме-режу експертних установ у державі (в центрі і в кожній
області). У МВС України існує експертно-криміналістич-не управління (ЕКУ), при УМВС України в областях екс-пертно-криміналістичні відділи (ЕКВ), а в містах і райо-нах відділення, групи і експерти. ЕКУ та ЕКВ проводять криміналістичні та деякі інші види експертиз, а районні експерти - тільки деякі види криміналістичних експертиз. Головне їхнє завдання - надати допомогу органам дізнан-ня та слідства під час збирання доказів (огляду міста події).
Економічні експертизи проводяться в обласних бю-ро бухгалтерських експертиз. Судово-медичні - в Укра-їнському бюро судових експертиз та обласних бюро, які, як правило, працюють на основі кафедр судової меди-цини медичних університетів та інститутів.
Товарознавчі експертизи проводяться в бюро товар-них експертиз.
Психіатричні експертизи проводяться амбулаторне в лікувальних установах і стаціонарно - в спеціальних психіатричних лікарнях.
Відомо, що в Україні приділяється особлива увага роз-виткові наукових досліджень у галузі судової експертизи.
За останні роки в практиці правоохоронних органів щодо використання даних різних галузей природничо-технічних наук при розслідуванні злочинів накопиче-ний певний позитивний досвід. Сьогодні створено но-вий структурний підрозділ у системі експертно-кри-міналістичної служби МВС України - криміналістич-ний центр, у якому організовано проведення не лише традиційних, але й нових видів експертиз. Активно розвиваються експертні криміналістичні дослідження в системі МЮ України.
Подальше удосконалення судової експертизи немож-ливе без законодавчої роботи, яка сьогодні інтенсивно ведеться в Україні. Важливою є координація діяльності та об'єднання зусиль експертних установ держави щодо оптимального використання інтелектуальної (експертних кадрів) та інструментальної бази, маючи на меті най-більш повне і дійове задоволення і слідчої та судової пра-ктики в проведенні експертних досліджень.
3.2. Підготовка і призначення судової експертизи
Підготовка до призначення та проведення судової експертизи включає:
1) визначення мети та конкретних завдань експерт-ного дослідження; г
2) визначення експертної установи або експерта;
3) підготовку матеріалів для дослідження;
4) винесення постанови про проведення експертизи, формулювання завдання експерту;
5) підготовку зразків для дослідження;
6) створення умов для проведення експертизи, якщо остання проводиться поза експертною установою.
Матеріали до експертної установи доставляють по-штою, спецзв'язком або кур'єром.
Під час підготовки матеріалів на експертизу слідчий взаємодіє зі спеціалістом: у виборі експерта, визначенні мети експертизи та її виду, формулюванні конкретного завдання (які необхідно зразки і як їх одержати тощо).
Якщо експертиза проводиться поза експертною уста-новою, то слідчий створює експерту необхідні умови для роботи, охорону, забезпечення технічними засоба-ми, приміщенням. У провадженні експертизи інколи бе-ре участь слідчий, з дозволу останнього може бути при-сутній обвинувачений (особливо при планово-економіч-них експертизах).
При проведенні судово-медичної та психіатричної експертиз слідчий взаємодіє з органами дізнання з пи-тань забезпечення охорони, доставки обвинуваченого на експертизу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок