Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 32

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Визначення мети експертизи та формулювання пи-тань складають одне з головних завдань підготовки су-дової експертизи. Як правило, під час призначення екс-пертизи питання формулюються відносно таких типо-вих обставин:
1) причинного зв'язку між явищем та його наслідками;
2) часу, напряму дії, швидкості, сили, послідовності та інших параметрів досліджуваного процесу;
3) властивостей та стану досліджуваних об'єктів (на-приклад, судимість, вік, статева зрілість, справність зброї тощо);
4) родової належності та індивідуальної Тотожності. При формулюванні питань слідчий керується такими положеннями:
• з'ясувати суть обставин, які необхідно встановити за допомогою експертизи;
• ознайомитись з існуючими науковими можливос-тями та методами встановлення (одержання) інформації щодо факту, який встановлено;
• визначити наявність інших методів встановлення обставин кримінальної справи.
Під час формулювання питань з метою досягнення точності, логічності та грамотності використовують до-помогу спеціаліста.
Крім первинної експертизи можуть призначатися дода-ткова та повторна. Додаткова експертиза призначається у випадках, коли необхідно встановити факти (обставини) щодо нових джерел інформації, які ще не досліджувалися. Наприклад, при встановленні виконавця підпису з'явля-ються нові підозрювані (обвинувачені), від яких відбираю-ться зразки на дослідження т*а призначається додаткова експертиза, яку звичайно проводить той самий експерт.
Повторна експертиза проводиться у випадках, коли:
а) висновок експерта суперечить основним матеріа-лам справи, які добуті іншими засобами доказування;
б) у дослідженні застосовувалися методи, які не від-повідають досягненням сучасної науки;
в) експертом досліджувались не всі пред'явлені дже-рела (неповнота дослідження);
г)у експерта відсутні спеціальні знання для дослі-дження пред'явлених об'єктів (некомпетентність).
Повторна експертиза досліджує матеріали первинної експертизи, тому вона доручається комісії експертів, до складу якої може належати експерт, що проводив першу експертизу.
За кількістю спеціальних знань, які використовують-ся під час провадження експертиз, останні поділяють на комплексні та комісійні.
Комплексна експертиза призначається у разі, коли для вирішення питання (питань), що поставлено слідчим, до-слідження джерела інформації необхідно проводити різ-ними методами та засобами, спеціалістами різних галузей знань. Наприклад, з метою визначення механізму дорож-ньо-транспортної пригоди (ДТП), аварії на авіатранс-порті, залізниці необхідно дослідити джерело події спеці-алістами різних галузей знань (криміналістики, медици-ни, хімії, фізики, організації служби руху тощо).
Комісійна експертиза - це дослідження об'єктів гру-пою спеціалістів однієї галузі знань. Наприклад, дослі-дження потерпілих у авіакатастрофі комісією судмед-експертів. Комісію експертів, як правило, призначає ке-рівник експертної установи для швидкого проведення дослідження великої кількості об'єктів (документів, слі-дів пальців рук тощо). Склад експертної комісії визна-чає слідчий за консультацією керівника експертної установи.
Призначення та організація судових експертиз в Ук-раїні здійснюється згідно з Законом України «Про судову експертизу» (1994) та Інструкцією про організацію про-вадження судових експертиз у науково-дослідних судово-експертних установах Міністерства юстиції України (1988).
Використання висновку експертизи потребує від слід-чого перш за все оцінки його як рівноправного доказу в системі збирання доказів у справі. Оцінка наукової об-ґрунтованості та достовірності висновків - одне із важ-ливих завдань діяльності слідчого.
Існують два способи оцінки наукової достовірності висновку:
а) аналіз умов і методів проведення дослідження;
б) зіставлення висновків експерта з іншими доказами, які містять відомості стосовно предмету, дослідження, тобто перевіряється відповідність висновку дійсності.
Під час аналізу умов і методів дослідження слідчий аналізує:
1) компетентність експерта, який проводив експертизу;
2) повноту дослідження об'єктів експертизи;
3) достатність представлених експерту порівняльних зразків;
4) обґрунтованість вихідних наукових положень, прийнятих експертом;
5) наявність протиріччя у висновках експерта;
6) форму висновків експерта, відповідність форми ре-зультатам дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок