Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 4

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Моніторинг земель - це система спостережень за ста-ном земельного фонду, їх оцінка, попередження та лік-відації наслідків негативних процесів.
Державний земельний кадастр - призначений для за-безпечення органів місцевого самоврядування, зацікав-лених підприємств і громадян відомостями про землю з метою організації її раціонального використання та охорони, регулювання земельних відносин, землеуст-рою, обґрунтування розмірів плати за землю. Він міс-тить систему необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл серед власників зе-млі і землекористувачів, у тому числі орендарів, за кате-горіями земель тощо.
Землеустрій - система заходів, спрямованих на здій-снення положень земельного законодавства, щодо ор-ганізації використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів. Він передбачає:
• розробку прогнозів державної і регіональної про-грам використання та охорони земель;
•складання схем землеустрою, розробку техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земельних ресурсів;
• підготовку документів, що засвідчують право влас-ності або право користування землею;
• обґрунтування розміщення і встановлення меж те-риторій з особливими природоохоронними, рекреацій-ними і заповідними режимами тощо.
1.7. Відповідальність за порушення вемельного законодавства
Згідно зі ст. 115 Земельного кодексу України, особи винні у:
• самовільному захопленні земельних ділянок;
• псуванні сільськогосподарських та інших земель, забрудненні їх хімічними та радіоактивними речовина-ми, промисловими відходами та стічними водами;
• розміщенні, проектуванні, будівництві, вводі в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель;
• невиконанні вимог природоохоронного режиму використання земель;
• неправильній експлуатації, знищенні або пошко-дженні протиерозійних та гідротехнічних споруд, захис-них лісонасаджень;
• приховуванні або перекручуванні даних про еколо-гічний, у тому числі радіаційний стан пов'язаних із за-брудненням земель;
• самовільному відхиленні від проектів господарсь-кого землеволодіння несуть цивільну, кримінальну від-повідальність згідно із законодавством України.
Самовільно зайняті земельні ділянки повертаються за їх належністю без відшкодування затрат, витрачених за час незаконного користування. Приведення земель-них ділянок у придатний для використання стан прова-диться організаціями, або громадянами, які самовільно захопили земельні ділянки, або за їх рахунок.
< Підприємства та громадяни зобов'язані відшкодову-вати збитки, заподіяні ними в результаті порушення зе*
мельного законодавства.
»
Контрольні запитання та завдання
1. Сформулюйте, що означає поняття земельного (аграр-\ ного) права і земельного законодавства.
'• 2. Якими законами регулюється правова охорона земель? 3. Які Ви знаєте види порушень земельного законодавства?
Розділ 2
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ І ОХОРОНИ НАДР
І
; ПЛАН (логіка викладу)
1. Правова охорона надр.
2. Компетенція органів управління.
3. Надання надр у користування.
4. Права та обов'язки користувачів надр.
5. Плата за користування надрами.
6. Охорона надр.
7. Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням і охороною.
8. Відповідальність за порушення законодавства про надра.
2.1. Правова охорона надр
Правова охорона надр - сукупність правових норм та виникаючих на основі їх застосування правовідношень, направлених на здійснення заходів по збереженню надр, їх раціональне використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення для задоволення екологічних, економічних, культурно-оздоровчих потреб суспільства в інтересах теперішнього та майбутніх поколінь.
Виникнення права користування надрами, права та
обов'язки користувачів надр, припинення права корис-
I тування надрами, рішення, спорів, заходи по охороні
І надр, відповідальність за порушення законодавства за-
кладені в Кодексі України - «Про надра» (введено в дію з 27.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок