Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота безкоштовно: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 6

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Надра надаються в користування для:
• геологічного вивчення;
• видобування корисних копалин;
• будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
• створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне значення;
• задоволення інших потреб.
Земельні ділянки для користування надрами надаю-ться користувачам надр після одержання ними спеці-альних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів (гірничим відводом є частина надр). Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуван-ням надрами, проводиться в порядку, встановленому земельним законодавством України.
Надра надаються у користування установам і грома-дянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.
Для геологічного вивчення надра надаються у кори-стування без надання гірничого відводу після одержан-ня спеціального дозволу на геологічне вивчення надр.
Надра у користування для видобування прісних під-земних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних до-зволів, що видаються після попереднього погодження з органами Міністерства екології та природних ресурсів, Мінохорони здоров'я.
Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод допу-скається у виняткових випадках при додержанні норм, правил та вимог, передбачених законодавством України.
Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних до-зволів та гірничого відводу видобувати для своїх госпо-дарських і побутових потреб корисні копалини місцево-го значення і торф. Застосування спеціальних технічних
засобів, які можуть призвести до небажаних змін навко-лишнього природного середовища, погоджується з міс-цевими органами самоврядування.
2.4. Права та обов'язки користувачів надр
Землевласники та землекористувачі в межах нада-них їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських та побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною роз-робки до двох метрів і прісні підземні води до 20 м та використовувати надра для господарських і побутових потреб.
Права та обов'язки користувачів надр
Користувачі мають право;
• розпоряджатися видобутими корисними копалинами;
• здійснювати на умовах спеціального дозволу кон-сервацію наданого у користування родовища корисних копалин або його частини;
• на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами тощо. Користувачі зобов'язані:
• використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;
• забезпечувати повноту геологічного вивчення, ра-ціональне, комплексне використання та охорону надр;
• забезпечувати безпеку людей, майна та навколиш- N нього природного середовища;
• приводити земельні ділянки, порушені при корис-туванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві;
• виконувати інші вимоги щодо користування над-рами, встановлені законодавством України.
Права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України.
Право користування надрами припиняється у разі:
• якщо відпала потреба у користуванні надрами;
• закінчення встановленого строку користування на-драми;
• припинення діяльності користувачів надрами, яким їх було надано у користування;
• користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, при-
зводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я насе-лення;
• використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених дозво-лом на користування надрами;
• якщо користувач без поважних причин протягом двох років не приступив до користування надрами;
• вилучення у встановленому порядку наданої у ко-ристування ділянки надр.
Землевласники і землекористувачі можуть бути позбав-лені права видобування корисних копалин місцевого зна-чення, торфу і прісних підземних вод та права користуван-ня надрами для господарських і побутових потреб у разі порушення ними порядку і умов користування надрами на наданих їм у власність або користування земельних ді-лянках.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок