Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати безкоштовно: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 7

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Право користування надрами припиняється орга-ном, який видав ліцензію на користування надрами, або у судовому порядку.
2.5. Плата за користування надрами
Користування надрами, крім землекористувачів та землевласників, установ та організацій, які проводять геолого-розвідувальні та наукові роботи, є платним.
Плата за користування надрами вноситься у вигляді:
• платежів;
• відрахувань за геолого-розвідувальні роботи, ви-конані за рахунок держбюджету;
• збору за видачу спеціальних дозволів;
• акцизного збору.
Платежі за користування надрами можуть стягува-тися у вигляді разових внесків або регулярних платежів, які визначаються на основі відповідних еколого-еконо-мічних розрахунків. Платежі за користування надрами спрямовуються у такому відношенні:
1. За видобуток корисних копалин загальнодержав-ного значення: у держбюджет - 40%, у місцеві бюдже-ти - 60%.
2. За видобуток корисних копалин місцевого значен-ня та за користування надрами у цілях, не пов'язаних з видобутком корисних копалин: у місцеві бюджети -100%.
3. За пошук та розвідку корисних копалин: у держ-бюджет - 80%, у місцеві бюджети - 20%.
4. За користування надрами континентального ше-льфу-100%.
Плата за користування надрами може сплачуватись як у вигляді грошей, так і у натуральному вигляді (час-тина видобутої мінеральної сировини).
2.6. Охорона надр
Основними вимогами в галузі охорони надр є:
• забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр;
• додержання встановленого законодавством поряд-ку надання надр у користування і недопущення самові-льного користування надрами;
• раціональне вилучення і використання запасів ко-рисних копалин і наявних у них компонентів;
• недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корис-них копалин, гірничих виробок і свердловин, що екс-плуатуються чи законсервовані, а також підземних спо-
руд;
• охорона родовищ корисних копалин від затоплен-ня, обводнення, пожеж та інших чинників, що вплива-ють на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;
• запобігання необгрунтованій самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання вста-новленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей;
• запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
•додержання інших вимог, передбачених законодав-ством про охорону навколишнього природного середо-вища.
В разі порушення основних вимог у галузі охорони надр користування надрами може бути обмежено, тим-часово заборонено (зупинено) або припинено.
Забороняється проектування і забудова населених пунктів без попереднього геологічного вивчення діля-нок надр, що підлягають забудові.
Рідкісні геологічні відшарування, мінеральні утво-рення, палеонтологічні об'єкти та інші ділянки надр, які становлять особливу наукову або культурну цінність, можуть бути оголошені у встановленому порядку об'єк-тами природно-заповідного фонду України.
2.7. Державний контроль і нагляд за
веденням робіт по геологічному вивченню надр,
їх використанням і охороною
Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використання і охоро-ною спрямовані на забезпечення додержання всіма дер-жавними органами, підприємствами, установами, орга-нізаціями і громадянами встановленого порядку корис-тування надрами, виконання інших обов'язків щодо охорони надр, установлених законодавством України.
Органи, які здійснюють державний контроль і на-гляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням і охороною:
• Державний комітет по геології та вивченню надр (за геологічним вивченням надр) перевіряють:
виконання державних програм геологорозвідуваль-них робіт;
виконання робіт з питань методичного забезпечення робіт по геологічному вивченню надр.
• Державний комітет по нагляду за охороною праці (за використанням та охороною надр, використанням та переробкою мінеральної сировини).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок