Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати інша робота безкоштовно: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 8

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

• Міністерство екології та природних ресурсів та міс-цеві органи самоврядування.
2.8. Відповідальність за порушення законодавства про надра
Згідно зі ст. 65 Кодексу України «Про надра» відпо-відальність за порушення законодавства про надра осо-би, винні у:
• самовільному використанні надр;
• порушенні правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному середовищу;
• наднормативних втратах і погіршенні якості кори-сних копалин при їх видобуванні;
• порушенні встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин;
• пошкодженні родовищ корисних копалин, які ви-ключають або суттєво обмежують можливість їх по-дальшої експлуатації;
• невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна, навколишнього природного се-редовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з ко-ристуванням надрами, несуть цивільну, кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
Самовільне користування надрами та забудова площ залягання корисних копалин з порушенням установле-ного порядку припиняються без відшкодування понесе-них витрат.
Контрольні запитання та завдання
І. Сформулюйте правові засади охорони надр.
2. Який діє в Україні правовий режим використання, від-творення і охорони надр?
3. Які Ви знаєте види правопорушень і яка існує відпові-дальність за порушення законодавства про надра?
Розділ З
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ І ОХОРОНИ ВОД
ПЛАН (логіка викладу)
І. Характеристика і завдання водного законодавства.
2. Водний і земельний фонди України.
3. Види права водокористування.
4. Охорона вод.
5. Права і обов'язки водокористувачів.
6. Відповідальність за порушення водного законодавства.
3.1. Характеристика і завдання водного законодавства
Об'єктами права водокористування є поверхневі та підземні води, які знаходяться в нерозривному екологі-чному зв'язку з іншими природними ресурсами.
Об'єктивне право водокористування - інститут вод-ного права, який виражає основні принципи водокорис-тування, загальні права та обов'язки водокористувачів, порядок та умови водокористування безвідносно до конкретного об'єкта.
Водний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 6 червня 1996 р., в комплексі з заходами органі-заційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме водноекологічному правопорядку і забезпе-ченню екологічної безпеки України, а також більш ефек-тивному, науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання. Він складається з 6 розділів, 24 глав та 112 статей.
Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтво-рення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.
3.2. Водний та земельний фонди України
До водного фонду належать:
• поверхневі води;
• підземні води та джерела;
• внутрішні морські води та територіальне море.
Водні об'єкти поділяються на об'єкти загальнодер-жавного та місцевого значення.
До водних об'єктів загальнодержавного значення відносяться:
• внутрішні морські води та територіальне море;
• підземні води, які є джерелом водопостачання;
• поверхневі води (озера, водосховища, річки, кана-ли), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоків усіх порядків;
• водні об'єкти в межах територій природно-заповід-ного фонду загальнодержавного значення, а також від-несені до категорії лікувальних.
До водних об'єктів місцевого значення належать:
• поверхневі води, що знаходяться і використовую-ться в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення;
• підземні води, які не можуть бути джерелом цент-ралізованого водопостачання.
Води та водні об'єкти є виключно власністю україн-ського народу і надаються тільки у користування.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок