Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Психологічний портрет підприємця

Психологічний портрет підприємця

Назва:
Психологічний портрет підприємця
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,64 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
На тему: Психологічний портрет
підприємця
з курсу “Основи підприємництва”
Варіант 14


Львів-2004
Психологічний портрет підприємця.
Ліквідація і реорганізація підприємства.
Основні етапи фінансування підприємства в ході його становлення.
Фінансові посередники: їх коротка характеристика.
Оцінка доцільності злиття підприємств.
Чому для підприємця важливо провести самооцінку до купівлі франчайзи?
Щоб вижити у нелегкий час економічної скрути, декілька приватних підприємств і господарських товариств вирішили сконцентрувати свої зусилля. Які можуть бути шляхи об єднання цих зусиль і як вони регламентуються законодавче?
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Економіка підприємства
О.П. Крайник, Є.С. Барвінська
Економіка підприємства
І.М. Бойчик
Економіка підприємства
В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко
Підприємництво
В.А. Подсолонко, А.Ф. ПроцайЮ, Т.Л. Миронова,В.О. Василенко
Основи менеджменту
О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник
1) Соціально-психологічні: психологічна компетент-ність; управлінська культу-ра; розум; культура ділового спілкування; прагнення до лідерства і влади; уміння ке-рувати своєю поведінкою і регулювати свій психічний стан; колегіальність: толе-рантність; оптимізм; екстравертність (спрямованість зусиль, енергії на зовніш-ній світ); уміння керувати конфліктами; чітко висловлюва-ти свої думки та публіч-но виступати; інтелектуальність; здатність оптимізувати соціально-психологіч-ний клімат у колективі, створювати психо-логічний комфорт; емо-ційна стійкість та стресостійкість; почуття гумору; умін-ня створювати та підтри-мувати свій імідж тощо.
Моральні: патріотизм; національна свідомість; дер-жавницька позиція; інтелі-гентність; людяність; поряд-ність; почуття обов'язку; громадянська позиція; го-тов-ність допомагати людям; чесність; повага до гідності лю-дей тощо.
Завдання підприємців. Окрім менеджера, в ринко-вій економіці надзвичайно важ-ливу роль відіграє ще од-на ключова фігура — підприємець. Підприємництво за своєю сутністю є основним механізмом здійснення струк-турних змін в економіці, забезпе-чення економічного зростання, формування заново створеного капіталу, забезпечен-ня результативної інноваційної та інвестицій-ної діяльності тощо.
Підприємець — людина, яка готова йти на ризик, нововведення. новаторство, зміни в організації: регулює процес створення нового; несе фінансову, моральну та соціальну відповідальність; отри-мує грошовий дохід та задоволення від досягнень; розвиває власну справу і із засадах вкладення додаткових фінансових коштів (своїх та позичених) і залучення матеріальних цінностей.


2) Метою проведення реструктуризації є створення та-ких господарюючих суб'єктів, які здатні виготовляти кон-курентоспроможну продукцію, бути технічно забезпечени-ми і фінансово-дієздатними.
Реструктуризація на рівні підприємства стосується пе-ребудови всіх сфер його діяльності, починаючи від вироб-ничо-технічних та організаційних систем і завершуючи фі-нансовими аспектами і проблемами власності.
Реструктуризацію можна проводити і на макрорівні.
У такому випадку вона спрямовується на зміну співвідно-шення окремих галу-зей та підгалузей, рівня розвитку еле-ментів ринкової інфраструктури, механіз-мів і важелів управ-ління економікою, приватизаційними процесами.
В цілому будь-яка реструктуризація має забезпечувати в кінцевому підсум-ку платоспроможність підприємств, що обумовлюється зменшенням витрат, під-вищенням продук-тивності праці, запровадженням нової технології, модер-ніза-цією обладнання.
При цьому вважається, що процесам реструктуризації під-лягають, як прави-ло, слабкі, неплатоспроможні підприємства, що стоять на межі банкрутства, однак і прибуткові підприєм-ства використовують різні варіанти реструктури-зації Зарубіж-ний досвід свідчить, що реструктуризацію на Заході проводять і досить успішні компанії, які прагнуть забезпечити достатню прибутковість своїх акцій у майбутньому. Тому цілком спра-ведливим е більш широке тракту-вання реструктуризації як процесу підготовки І реалізації програми комплексних змін на підприємстві з метою підвищення його ринкової вартості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Психологічний портрет підприємця

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок