Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста “Податковий контроль і аудит”

Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста “Податковий контроль і аудит”

Назва:
Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста “Податковий контроль і аудит”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
2,29 KB
Завантажень:
14
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста “Податковий контроль і аудит”
І. Економічний аналіз
1. Яким положенням (стандартом) бухгалтерсько-го об-ліку визначені форма і зміст звіту про фінансові результа-ти?
а) П(С)БО № 4;
б) П(С)БО № 2;
в) П(С)БО № 3;
г) П(С)БО № 5.
2. Рентабельність продажу – це:
а) витрати на 1 грн. активів;
б) прибуток на 1 грн. витрат;
в) прибуток на 1 грн. обсягу реалізації;
г) прибуток на 1 грн. власного капіталу.
3. Показник фондоємкості розраховується як від-но-шення:
а) середньорічної вартості основних фондів до вартості товарної продукції;
б) вартості всіх основних фондів до питомої ваги окре-мих основних фондів;
в) вартості товарної продукції до середньорічної вартості основних фондів;
г) середньорічні вартості виробничих основних фондів до вартості товарної продукції.
4. Що з наведеного є дебіторською заборгованістю?
а) заборгованість по розрахунках з покупцями за відван-та-жену продукцію, що забезпечена отриманим векселем;
б) передплата по податках, зборах та інших платежах у бюд-жет;
в) заборгованість підзвітних осіб;
г) депонована заробітна плата.
5. Мультиплікативна факторна модель – резуль-та--тив--ний показник, що являє собою:
а) алгебраїчну суму факторів;
б) добуток факторів;
в) різні комбінації факторів;
г) ділення факторів.
ІІ. Аудит
1. З якою метою під час завершення аудиту здій-сню--єть-ся огляд робочих документів аудитором?
а) для оцінки відповідності аудиту чинним стандартам;
б) для обґрунтування можливості підприємства продов-жу-ва-ти свою діяльність у майбутньому;
в) для оцінки повноти програми аудиту та ступеня її вико-нання.
2. Спільне підприємство з іноземними інвестиціями корис----ту--ється пільгою в оподаткуванні прибутку. Під час ауди-ту річної бухгалтерської звітності були виявлені не-суттєві по-мил-ки у віднесенні затрат до собівартості. Який вид ауди-тор-сько-го висновку повинен скласти аудитор за підсумками аудиту?
а) безумовно позитивний аудиторський висновок;
б) умовно позитивний висновок;
в) відмова у висновку;
г) негативний висновок.
3. Визначте, які завдання стоять перед аудито-ром під час перевірки розрахунків з підзвітними особами. Встановити:
а) правильність їх представлення і розкриття;
б) достовірність їх оцінки;
в) реальність існування зобов’язань підзвітних осіб;
г) законність і повноту відображення їх в обліку.
4. Які прийоми вивчення системи внутрішнього кон--тро-лю використовує аудитор?
а) документування;
б) тести узгодженості(відповідності);
в) опис, анкетування, складання блок-схем, комбінований;
г) вивчення документів, опитування, спостереження;
д) процедури підтвердження.
5. Багато професій мають подібні критерії, але ауди-тор-ська професія володіє таким критерієм, який від-різняє її від більшості інших професій. Цей критерій:
а) загальна компетентність;
б) незалежність;
в) відповідна професійна добросовісність;
г) володіння технічними професійними прийомами.
ІІІ. Контроль і ревізія
1. Хто повинен підписувати акт ревізії каси:
а) касир, головний бухгалтер, керівник підприємства;
б) касир, головний бухгалтер, ревізор;
в) ревізор, керівник підприємства, головний бухгалтер;
г) правильної відповіді немає.
2. Повноту оприбуткування запасів ревізор пере-віряє здій-снюючи такий методичний прийом контролю:
а) зустрічну перевірку;
б) камеральну перевірку;
в) інвентаризацію;
г) переоцінку.
3. Фінансування Державної контрольно-ревізійної служ-би України здійснюється:
а) з місцевого бюджету;
б) з державного бюджету;
в) з місцевого і державного бюджету;
г) з державного і цільового фондів.
4. За періодичністю здійснення контроль поділя-ють на:
а) попередній, поточний, заключний;
б) попередній, оперативний, ретроспективний;
в) а і б;
г) правильної відповіді немає.
5. Об’єктами дослідження загальноекономічного кон-тро--лю є:
а) фінансово-господарська діяльність підприємства;
б) виконання планів економічного і соціального розвитку країни;
в) динаміка ціноутворення, використання ресурсів країни;
г) б і в.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Зразки тестових завдань для вступників за програмою спеціаліста “Податковий контроль і аудит”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок