Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах

Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах

Назва:
Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
14,26 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
На тему:
„Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах.”


ЗМІСТ
(10) Приватизація – як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулю-вання та стан приватизації в Україні.
(15) Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах.
Тести.
1. Розбудова ринкової економіки в Україні супровод-жується роздержавленням великої кількості підприємств, їх приватизацією, під якою розуміють процес перетворен-ня державної власності у приватну або змішану шляхом продажу або безкоштовної передачі суспільної влас-ності і зв'язану з ними появу нових власників (фізичних та недер-жавних юридичних осіб), но-вих форм колективного (але персоніфікованого) володіння. Приватизація майна дер-жавних під-приємств виступає найважливішим елементом побудови багатоукладної соціально орієнтованої ринкової економіки.
Завданням фінансових служб підприємств державної "власності є активна участь у підго-товці підприємства до приватизації, опрацювання рекомендацій для керівництва і всього трудо-вого колективу з метою вибору оптимальних термінів і шляхів її здійснення, розробка докумен-тації, яка передбачена приватизаційним законодавством. Фінансові служби підприємств недер-жавних форм власності повинні постійно відслідковувати приватизаційні процеси в країні з ме-тою ефективного інвестування власних коштів у при-ватизацію державних підприємств, оскіль-ки таке інвесту-вання законодавчо дозволене за будь-яких форм і методів приватизації.
На сьогодні в Україні створені правові засади самого процесу приватизації майна держав-них (муніципальних включно) підприємств, який, природно, зачіпає насампе-ред низку суто фі-нансових проблем, а також і фінансову діяльність приватизованих підприємств. Основними за-ко-нодавчими актами тут є закони України "Про приватизацію державного майна” і „Про прива-тизацію невеликих державних підприємств — малу приватизацію". Останній установлює пра-вовий механізм приватизації цілісних май-нових комплексів невеликих державних підприємств міс-цевої, легкої, харчової промисловості, будівельних мате-ріалів, підприємств торгівлі, громад-ського харчування, побутового обслуговування населення тощо шляхом їх відчуження лише на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу. Закон України "Про приватизацію дер-жавного майна" регулює правові, фінансові та інші засади відчуження власності державних під-приємств будь-яких галузей виробничої і невиробничої сфер будь-якими спо-собами, зокрема й приватизацію державних підприємств, які у процесі підготовки до приватизації перетворені на відкриті акціонерні товариства, тобто корпоратизовані.
Корпоратизація — це перетворення державних підприємств, а також закритих акціонер-них това-риств, більш як 75 відсотків статутного капіталу яких перебуває у державній власності, у відкриті акціонерні товариства.
Низка інших законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, актів законодавчих і виконавчих органів доповнюють правову базу приватиза-ції і регулюють її здійснення.
Періодично (один раз у три роки) Верховна Рада за-тверджує Державну програму привати-зації, яка визначає основні цілі, пріоритети, завдання та способи приватизації державного май-на, орієнтовні завдання щодо обсягів при-ватизації, обсягів надходження коштів від приватиза-ції до Державного бюджету України, програма також визначає заходи щодо виконання наміче-них у ній завдань.
Основною метою приватизації є підвищення ефек-тивності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови й розвитку економіки України.
Основні принципи приватизації майна державних під-приємств такі:
* пріоритетне право громадян України на придбання дер-жавного майна;
* рівність прав участі громадян України у процесі прива-тизації;
* пріоритетне право трудових колективів на придбання майна своїх підприємств і на-
дання пільг їх членам для придбання майна;
* створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
* застосування переважно конкурентних способів прива-тизації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок