Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Трудовий договір

Трудовий договір

Назва:
Трудовий договір
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
15,74 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Контрольна робота
з предмету :
«Трудове право»


1.Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
Трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відно-сини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб'єктів у цілу систему відносин, які регу-люються трудовим правом. Інакше кажучи, немає трудового договору — не буде і трудового права.
Цей акт волевиявлення людини здати іншій людині свою здатність трудитися, який може здатися незначним на фоні інших соціальних явищ, насправді є тим непорушним почат-ком цілої сфери суспільного життя. Значення його визна-чається загальним характером праці. Праця є основою ство-рення всіх соціальних благ, економічних і політичних про-цесів. Людина не може жити без праці. Саме в трудовій діяль-ності людина знаходить не тільки матеріальні блага, але і знаходить почуття самовираження, причетності, соціальної реалізації себе як особистості й морального задоволення.
Вже так склалася дійсність, що переважною формою здійснення трудової діяльності є наймана праця.
Потрібно підкреслити, з точки зору права немає різниці в тому, чи працює працівник за трудовим договором на дер-жавному підприємстві, установі або в організаціях з колективною формою власності, або у приватного власника, в се-лянському (фермерському) господарстві. Всі наймані праців-ники мають однаковий правовий статус і будь-який власник відносно таких працівників зобов'язаний дотримуватися всіх правил і гарантій, передбачених трудовим законодавством і колективними договорами й угодами.
Наймана праця характеризується рядом ознак, які прин-ципово відрізняють її від праці ненайманої:—
це праця несамостійна, залежна; здійснювана на ос-нові добровільно укладеної угоди з роботодавцем;—
пов'язана з виконанням певної роботи, "замовленої" роботодавцем;—
пов'язана з отриманням від роботодавця певної вина-городи за виконану роботу.
Організаційно-правовими формами найманої праці є трудовою договір і цивільно-правові договори про працю. Між цими формами є істотні відмінності.
У науці трудового права трудовий договір розглядаєть-ся як юридичний факт, що виступає основою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин; як елемент трудового правовідношення, що розкриває свій зміст у взаєм-них суб'єктивних правах і обов'язках його сторін; як право-вий інститут в системі трудового права.
Правове визначення трудового договору міститься в ст. 21 КЗпП, — це угода між працівником і власником підприєм-ства, установи, організації або уповноваженим ним органом, або фізичною особою, за якою працівник зобов'язується ви-конувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внут-рішньому трудовому розпорядкові, а власник або уповнова-жений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачу-вати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законо-давством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудова діяльність, яка протікає в рамках трудового до-говору, характеризується наступними правовими ознаками:—
праця юридичне несамостійна, а така, що протікає в рамках певного підприємства, установи, організації (юридич-ної особи) або в окремого громадянина (фізичної особи);—
не на основі власних засобів виробництва, а на кошти (капітал) власника;—
не на свій страх і підприємницький ризик, а шляхом виконання в роботі вказівок і розпоряджень власника або уповноваженого ним органу і під гарантовану оплату;—
виконання роботи певного виду (трудової функції);—
трудовий договір, як правило, укладається на невизна-чений час і лише у випадках, встановлених у законі, — на певний термін;—
здійснення трудової діяльності відбувається, як пра-вило, в колективі працівників (трудовому колективі);—
виконання протягом встановленого робочого часу пев-ної міри праці (норм праці);—
отримання від роботодавця у встановлені терміни грошової винагороди за роботу, що виконується;—
забезпечення роботодавцем гарантій у встановлених випадках;—
участь роботодавця в фінансуванні соціального стра-хування працівника.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Інше на тему: Трудовий договір

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок