Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> інша робота: Трудовий договір

Трудовий договір / сторінка 2

Назва:
Трудовий договір
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
15,74 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

При всій різноманітності видів трудової діяльності суть праці робітника, артиста, моряка, вчителя, державного служ-бовця єдина, їхнє правове становище зумовлюється догово-ром трудового найму. Трудовий договір виступає універсаль-ною моделлю трудового найму, визнаною у всіх країнах світу.
Трудовий договір покликав до життя цілу систему пра-вових норм, яка знайшла своє вираження в формі системи трудового законодавства, де інститут трудового договору зай-має центральне місце.
У сучасний період становлення ринкових відносин в Україні нові умови зумовили нові тенденції в трудовому договорі. Намітилося два напрями.
Перший. Форма і зміст трудового договору багато в чому відходять від жорстких адміністративних конструкцій, і він стає "гнучкішим" і нестабільнішим. Поява ринку праці, зро-стання числа безробітних — претендентів на вільні робочі місця, зупинка, банкрутство багатьох підприємств істотно змінили соціальне становище роботодавця і працівника. Ро-ботодавець став значно сильнішим і багато в чому "коман-дує парадом". Це виявляється в тому, що роботодавець часто нехтує нормами трудового права і диктує найманому праців-нику свої "правила гри" — своє трудове право. Це стосуєть-ся: встановлення кола обов'язків, які взагалі не збігаються із затвердженими у централізованому порядку кваліфікацій-ними характеристиками щодо конкретної посади; застосу-вання додаткових методів підбору і оцінки кадрів, вимоги надання даних про працівника, що носять дискримінаційний характер; укладення з працівниками термінових трудових договорів (контрактів) у випадках, не передбачених законо-давством; встановлення неповного робочого часу, надання відпусток без збереження заробітної плати, на які працівни-ки вимушено погоджуються; заниження розцінки в оплаті праці; порушення термінів виплати зарплати; приховуван-ня реальної зарплати, в зв'язку з чим знижуються розміри відрахувань до страхових фондів соціального забезпечення. Такі дії роботодавця суперечать встановленим юридичним нормам.
Другий. Трудовий договір "вислизає" в "тіньову економі-ку". Значна частина трудових відносин здійснюється взагалі без їх юридичного оформлення, що характеризується некон-трольованим розширенням прав роботодавців і обмеженням трудових прав працівників. В умовах економічної кризи працівники вимушені приймати кабальні умови роботодав-ця, забуваючи при цьому, що вони залишаються в таких випадках позбавленими всіх соціальних гарантій, передба-чених законодавством — права на щорічну відпустку, на со-ціальні й навчальні відпустки, на виплату соціальної допомоги у випадку тимчасової непрацездатності, на відшкодування шкоди, заподіяної працівнику при виконанні трудових обо-в'язків, на охорону праці й безпеку в трудових відносинах, на трудовий стаж. Останнє особливо важливе, оскільки в процесі реформи соціального забезпечення трудовий стаж трансформується в страховий стаж, і для нарахування тру-дової пенсії необхідно буде представляти дані про сплату страхових внесків.
Неформалізований трудовий договір став одним з ос-новних засобів існування "тіньової" економіки, яка в останні роки набула глобальних розмірів і стала стихійним лихом для України. Економічне примушення, юридична безгра-мотність населення, низький соціальний авторитет судової влади, формальний характер діяльності профспілок як основ-них представників і захисників інтересів працівників — ство-рюють умови для процвітання "тіньової" економіки. А її го-ловний "виконавець" — найманий працівник — залишаєть-ся беззахисним в умовах ринкової стихії.
Одними юридичними засобами цю проблему не вирі-шити. Юридичні гарантії діють лише в загальній системі еко-номічних, політичних і соціальних гарантій. Лише нормально функціонуюча економіка, реальна діяльність підприємств, наявність реальних робочих місць здатні кардинально зміни-ти ситуацію.
У сучасних умовах юристами часом висловлюються дум-ки про те, що трудовий договір як організаційно-правова модель здійснення найманої праці в умовах ринкової еконо-міки вичерпав себе, а його місце зайняв цивільно-правовий договір про працю (див.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Інше на тему: Трудовий договір

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок