Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Безкоштовно інша робота скачати: Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні.

Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні. / сторінка 9

Назва:
Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
14,58 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Страховик несе май-нову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страху-вальнику неустойки (штрафу), пені, розмір яких визна-чається умовами страхування, або за згодою сторін;
4) відшкодовувати збитки, завдані страхувальнику при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
5) за заявою страхувальника у разі проведення стра-хових заходів, що зменшили страховий ризик, або збіль-шення вартості майна, переукласти з ним договір страхування;
6) тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан за винятком випадків, передба-чених законодавством України.
Умовами договору страхування можуть бути також інші передбачені обов'язки страховика.
В свою чергу страхувальник зобов'язаний:
1) своєчасно робити страхові платежі;
2) при укладанні договору страхування надати інфор-мацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
3) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;
4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового ви-падку;
5) повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.
У разі смерті страхувальника-громадянина, який ук-лав договір майнового страхування, права і обов'язки страхувальника переходять до особи, яка одержала це майно в спадщину.
В інших випадках права і обов'язки страхувальника можуть перейти до іншого громадянина або юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не перед-бачене договором страхування.
У разі смерті страхувальника, який уклав договір
особистого страхування на користь третіх осіб, його права і обов'язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до чинного законодавства пок-ладено обов'язки щодо охорони прав і законних інтересів
застрахованих.
Якщо в період дії договору страхування страхуваль-ник втрачає права юридичної особи внаслідок реорга-нізації, то права і обов'язки, що випливають з договору страхування, переходять до правонаступника страхуваль-ника за згодою страховика.
Якщо в період дії договору страхування страхуваль-ника-громадянина визнано судом недієздатним або таким, у якого обмежена дієздатність, то права і обо-в'язки страхувальника переходять до його опікуна або піклувальника. При цьому дія договору страхування цивільної відповідальності припиняється з часу втрати або обмеження дієздатності.
Страховик має право відмовити у виплаті страхових сум (страхового відшкодування) у випадку, коли мають місце:
1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського обов'язку або захисту майна, життя, здоров'я, честі та гідності громадян. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
2) вчинення страхувальником-громадянином або ін-шою особою, на користь якої укладено договір страху-вання, умисного злочину, що призвів до страхового
випадку;
3) подання страхувальником свідомо неправдивих ві-домостей про об'єкт страхування;
4) отримання страхувальником відповідного відшко-дування збитків за майновим страхуванням від особи,
винної за заподіяне;
5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховиком перешкод у визначенні об-ставин, характеру та розміру збитків;
6) інші випадки, передбачені законодавчими актами.
Умовами договору страхування можуть бути зазна-чені інші обставини для відмови у сплаті страхових сум, якщо це не суперечить законодавству України.
Рішення про відмову у виплаті страхових сум прий-мається страховиком та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Інше на тему: Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок