Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Державний контроль

Державний контроль

Назва:
Державний контроль
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,38 KB
Завантажень:
216
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Державний контроль


П Л А Н
1. Роль ДПА, Держказначейства, КРУ в здійсненні фінансового контролю в державі.
2.1. Навести офіційне визначення - оперативний, фінансовий та зворотний лізінг.
2.2. Навести офіційне визначення - теріторіальна громада.
3. Визначити окремо питому вагу витрат державного бюджету на поточний рік до загальної суми витрат на соціальній захист та соціальне забезпечення, культуру та мистецтво.
Література
1. Роль ДПА, Держказначейства, КРУ в здійсненні фінансового контролю в державі.
Фінансовий контроль — одна з важливих функцій дер-жавного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні проце-су формування і ефективного використання фінансових ре-сурсів у всіх ланках фінансової системи.
За своєю сутністю фінансовий контроль являє собою комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успіш-ного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. Для здійснення фінансового контролю потрібна правова база, тобто закони і видані на їх основі підзаконні акти органів державного управління.
Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та по-казники, які визначають кінцевий результат господарського процесу. Об'єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного і соціального розвитку. Державні органи кон-тролю насамперед перевіряють використання фондів фінан-сових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні державних органів, тобто дотримання вимог законів, що регулюють фі-нансові взаємовідносини різних суб'єктів господарювання з державою, взаємовідносини між господарськими суб'єкта-ми, між державою і населенням.
Фінансовий контроль держави спрямований передусім на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового при-значення, фінансової дисципліни в господарських структу-рах державної форми власності. Важливий напрям фінансо-вого контролю — своєчасне і повне виконання фінансових зобов'язань юридичними і фізичними особами перед бюд-жетом, дотримання податкового законодавства.
У цілому фінансовий контроль держави спрямований на пошук резервів зростання фінансових ресурсів за рахунок зниження витрат матеріальних і трудових ресурсів на ви-робництво, правильне відображення в господарських операціях їхньої вартості, виявлення непродуктивних втрат. Вплив фінансового контролю на процеси, пов'язані з функціону-ванням фінансів, виявляється через фінансові санкції та інші заходи з усунення виявлених недоліків. Матеріали фінансо-вого контролю використовують для прийняття управлінсь-ких рішень, а також для внесення змін у чинне фінансове законодавство.
Фінансовий державний контроль вирішує складні та різ-номанітні завдання в різних напрямах господарювання на різних рівнях управління. Цим визначаються вимоги до його організації.
В організаційному плані фінансовий контроль можна поділити на державний, відомчий, а також контроль місце-вих органів самоврядування.
Державний контроль здійснюється на рівні центральних органів державного управління. Сюди слід віднести Верхов-ну Раду України, яка здійснює фінансовий контроль при розгляді та затвердженні бюджету, а також при затвердженні звіту про його виконання. Вона також контролює закон-ність і ефективність використання бюджетних коштів, до-цільність витрат. Контроль здійснюється через комісії Вер-ховної Ради.
Від уряду контроль здійснює Міністерство фінансів Ук-раїни — його центральний апарат і контрольно-ревізійна та податкова служби. Вони здійснюють контроль за мобіліза-цією і використанням коштів бюджету, інших фінансових інституцій, господарських органів.
Відомчий фінансовий контроль здійснюють фінансові служби міністерств, відомств, підприємств, організацій і ус-танов державної форми власності. Об'єктом контролю тут є виробничо-фінансова діяльність виробничих структур кож-ної галузі або групи споріднених галузей, концернів, об'єд-нань, де переважає державна форма власності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Державний контроль

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок