Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> інша робота безкоштовно: Фінанси суб’єктів господарювання

Фінанси суб’єктів господарювання / сторінка 6

Назва:
Фінанси суб’єктів господарювання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,73 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 

Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкоду-вання витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами госпо-дарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою сто-роною діяльності підприємств.
Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фі-нансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Внутрішні грошові надходження згідно з чин-ною практикою обліку і звітності включають:
1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;
2) виручку від іншої реалізації;
3) доходи від фінансових інвестицій;
4) доходи від інших позареалізаційних операцій.
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від ос-новної діяльності підприємств. Тому на неї припадає найбільша час-тка внутрішніх грошових надходжень.
Підприємства можуть реалізовувати продукцію допоміжного ви-робництва, підсобного сільського господарства, непотрібну й над-лишкову сировину, напівфабрикати та інші матеріали, основні засо-би, що вибули з виробництва, нематеріальні активи та інше майно.
За командно-адміністративної економіки, коли ще не було реаль-ного фінансового ринку, уведення в класифікацію грошових над-ходжень доходу від позареалізаційних операцій було цілком випра-вданим. Тоді підприємства майже не мали доходів від цінних папе-рів, крім державних облігацій, котрі мали зовсім незначну питому вагу в загальних грошових надходженнях. В основному доходи від позареалізаційних надходжень формувались за рахунок штрафів і пені, прибутку минулих років, виявленого у звітному році, списаної раніше дебіторської заборгованості, яка вважалася безнадійною, але котру, проте, було погашено у звітному періоді. Однак за ринкової економіки, коли функціонує і розвивається фінансовий ринок, а під-приємства здійснюють фінансові інвестиції, доцільно ввести в кла-сифікацію грошових надходжень новий розділ — «Доходи від фі-нансово-інвестиційної діяльності», відокремивши його від розділу «Доходи від позареалізаційних операцій».
Трансформація ринкових відносин потребує створення необхід-ної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, ство-рюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато під-приємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і продажем цінних паперів, укладанням тим-часово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; наданням майна в оренду; валютними та іншими операціями з метою отри-мання додаткових доходів.
Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфра-структури, особливо фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових інвестицій справляють прямий, безпосеред-ній вплив на формування балансового прибутку.
Штрафи, пені, неустойки виникають унаслідок порушення фі-нансових і господарських зобов'язань підприємств через порушення законодавства та умов договорів, котрі мають місце в практиці гос-подарювання і фінансової діяльності підприємств. Окрім того, про-тягом року можуть бути виявлені прибуток і доходи минулих років, погашатися дебіторська заборгованість, раніше списана як безнадій-на. Усі ці надходження належать до доходів від позареалізаційних операцій, котрі у фінансових планах підприємств не передбачають-ся, хоча й включаються до складу їхнього балансового прибутку.
Отже, грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробни-цтво вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, вони створю-ють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Інше на тему: Фінанси суб’єктів господарювання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок