Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Назва:
Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,37 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту


План
Вступ …………………………………………..……………………………….………2
1. Необхiдність участі банківських кредитів у складі фінансовіх ресурсів підприємства…………………………………….…………………………….………..3
2. Кредитування підприємства в оборотнi засоби i в основнi засоби…...……….6
3. Проценти за кредит…………………..…………… ………………………….….9
4. Задача………………………………………………….………………….………10
Заключеня……………………………………………………………………………..12
Список використаноп лiтератури…..……………………………………..………….13
ВСТУП
В останні роки в Україні відбулися і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За роки, що минули від початку ради-кального реформування адмі-ністративно-командної еконо-міки, значною мірою трансфор-мувалися умови функціону-вання всіх складових ланок економіки, в тому числі і в пер-шу чергу — сфера фінансових відносин у суспільстві. Це по-в'язано з появою значної кіль-кості підприємств, заснованих на недержавних формах влас-ності, докорінною зміною сис-теми ціноутворення, бюджетної системи, а також систем оподат-кування, кредитування і розра-хунків, певним розвитком рин-кової інфраструктури у сфері фінансово-кредитних відносин (створення комерційних бан-ків, фондових бірж, страхових компаній, інвестиційних фон-дів, інших фінансових інститу-цій), запровадженням на під-приємствах усіх форм власності податкового обліку (паралельно з бухгалтерським обліком). По-при всі труднощі і суперечності перехідного періоду, міцніє і на-буває цілісності й адекватності стосовно нових економічних реалій правова база фінансово-кредитних відносин у суспіль-стві.
1. НЕОБХІДНІСТЬ УЧАСТІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ
У СКЛАДІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Ринкові умови господарю-вання породжують об'єктивну необхідність використання суб'єктами підприємницької діяльності позичених фінансо-вих ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпоряд-женні, тобто поряд зі статут-ними, резервними, амортиза-ційними та іншими фондами цільового призначення. За пи-томою вагою перше місце серед позичених ресурсів у більшості підприємств займає банківський кредит.
Крім банківського кредиту, у складі позичених фінансових ресурсів підприємств усіх галу-зей народного господарства значне місце посідає кредиторська заборгованість усіх видів, яка виникає у розрахунках з іншими юридичними і фізич-ними особами, постачальника-ми, покупцями, бюджетом, органами соціального страху-вання, позабюджетними фон-дами, а також у розрахунках з робітниками і службовцями підприємства. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» кваліфікує части-ну кредиторської заборговано-сті, залученої до складу позиче-них фінансових ресурсів, як то-варний кредит і кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики. Вони являють собою дві форми позабанківського кредиту.
Товарний кредит — виникає у розрахунках за мате-ріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Вони передаються у власність підприємства-боржника на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передання права на товари (результати робіт, послуг) покупцю у момент підписання договору або в момент фактичного отримання товарів (робіт, послуг), незалежно від часу погашення заборгованості. У відношен-нях товарного кредиту кожний суб'єкт підприємницької діяльності має право виступати або як кредитор, або як одержувач кредитів. Поширеною формою одержання то-варного кредиту є видача підприємством векселів своїм постачальникам.
Кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики, — це кошти, які залучаються підприємством-боржником від інших юридичних або фізичних осіб шля-хом випуску (емісії) і продажу облігацій згідно з діючим законодавством.
Вищезгаданим законом України в господарський лек-сикон введене також поняття «фінансовий кредит». Під фінансовим кредитом розуміється надання коштів бан-ком-резидентом, іноземним банком (банківською устано-вою), небанківською фінансовою установою у позику на визначений термін для цільового використання та під відсотки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Інше на тему: Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок