Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Фінанси підприємств”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Фінанси підприємств”

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Фінанси підприємств”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,83 KB
Завантажень:
145
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Фінанси підприємств”


1. Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств
Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінан-сів підприємств у системі господарювання. Конкурентоспромож-ність та платоспроможність підприємств визначаються раціональ-ною організацією фінансів. Організація фінансової діяльності під-приємства має бути побудована так, щоб це сприяло підвищенню ефективності виробництва.
Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автомати-чно, а з допомогою цілеспрямованої їх організації. Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи, способи формуван-ня та використання ресурсів, контроль за їх кругооборотом для до-сягнення економічних цілей згідно з чинними законодавчими актами.
В основу організації фінансів підприємств покладено комерцій-ний розрахунок. За ринкової економіки господарський механізм са-морозвитку базується на таких основних принципах: саморегулю-вання, самоокупність та самофінансування. Цим принципам відпо-відає комерційний розрахунок, тобто метод ведення господарюван-ня, що полягає в постійному порівнюванні (у грошовому вираженні) витрат та результатів діяльності. Його метою є одержання макси-мального прибутку за мінімальних витрат капіталу та мінімально можливого ризику. Питання про те, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, за ринкових умов для підприємств визначається основним орієнтиром — прибутком.
Комерційний розрахунок справляє значний вплив на організа-цію фінансів підприємств. Він передбачає, що фінансові відносини підприємств регламентуються державою в основному економічними методами — з допомогою важелів відповідної податкової', амортизаційної, валютної, протекціоністської політики. Збитки (в тім числі втрачена вигода), що їх зазнало підприємство внаслідок виконання вказівок державних органів та посадових осіб, які супе-речать чинному законодавству, повинні бути відшкодовані відпо-відними органами.
Суб'єкт господарювання має справжню фінансову незалежність, тобто право самостійно вирішувати, що і як виробити, кому реалізу-вати продукцію, як розподілити виручку від реалізації продукції, як розпорядитися прибутком, які фінансові ресурси формувати та як їх використовувати. Повна самостійність підприємств не означає, од-нак, відсутності будь-яких правил їхньої поведінки. Ці правила роз-роблено та законодавче закріплено у відповідних нормативних ак-тах. Ясна річ, що підприємства можуть приймати рішення самостій-но тільки в рамках чинних законів.
Суб'єкти фінансових відносин несуть реальну економічну відпові-дальність за результати діяльності та своєчасне виконання своїх зо-бов'язань перед постачальниками, споживачами, державою, банками. За своїми зобов'язаннями підприємство відповідає власним майном і доходами. За невиконання зобов'язань підприємством до нього засто-совується система фінансових санкцій. Справді самостійне підприєм-ство покриває свої втрати та збитки за рахунок фінансових резервів, системи страхування та за рахунок власного прибутку. Воно зо-бов'язане компенсувати збитки, завдані нераціональним використан-ням землі та інших природних'ресурс і в, забрудненням навколишньо-го середовища, порушенням безпеки виробництва.
Джерелом формування фінансових ресурсів підприємств є ре-ально зароблені доходи від реалізації продукції та від фінансових інвестицій. Економічна відповідальність підприємства настільки велика, шо його можуть оголосити банкрутом у разі завеликих збит-ків та неспроможності виконати зобов'язання перед кредиторами.
У підприємств формуються партнерські взаємовідносини з банка-ми та страховими компаніями. Підприємства й банки є рівноправними партнерами, які організовують фінансові взаємовідносини з метою одержання прибутку. Банки не надають підприємствам безкоштовних та безстрокових кредитів. Підприємства, у свою чергу, за зберігання грошових коштів на банківських рахунках одержують певні відсотки, Страхові компанії страхують численні ризики, пов'язані з підприєм-ницькою діяльністю суб'єктів господарювання, створюючи певні га-рантії стабільності виробничої діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Інше на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Фінанси підприємств”

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок