Головна Головна -> Інше українською -> Фінанси -> Територіальна громада – первинний об’єкт місцевого самовряду-вання.

Територіальна громада – первинний об’єкт місцевого самовряду-вання.

Назва:
Територіальна громада – первинний об’єкт місцевого самовряду-вання.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,99 KB
Завантажень:
159
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ “МІСЦЕВІ ФІНАНСИ”


Територіальна громада – первинний об’єкт місцевого самовряду-вання.
Конституція України про місцеве самоврядування і місцеві фінанси.
1. Згідно зі ст. 140 Конституції основним елементом місце-вого самоврядування в Україні є територіальна громада.
"Місцеве самоврядування, як зазначено у ч. 1 цієї статті, є правом територіальної громади — жителів села чи добро-вільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцево-го значення в межах Конституції і законів України".
У ч. З ст. 140 Основного Закону вже стверджується, що питання місцевого значення вирішуються як безпосередньо громадою, так і через органи самоврядування, тобто не само-стійно колективом громади.
Первинним об'єктом місцевого самоврядування, основ-ним носієм його функцій і повноважень згідно зі ст. 6 цього Закону є територіальна громада села, селища, міста.
У містах з районним поділом територіальні громади райо-нів у містах діють як суб'єкти права власності.
Формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення є місце-вий референдум, предметом якого може бути будь-яке пи-тання, віднесене Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, і рішення якого є обов'язкови-ми до виконання на відповідній території.
Іншою формою участі громади у вирішенні питань місце-вого значення є загальні збори громадян за місцем прожи-вання, рішення яких можуть враховуватися органами місце-вого самоврядування в їх діяльності.
Нарешті, члени територіальної громади мають право місцевої ініціативи, тобто право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого само-врядування.
Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть об'єдну-вати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підпри-ємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів міс-цевого самоврядування, фінансове підтримує місцеве само-врядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компен-суються державою.
Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що перебуває в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культур-ного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних оди-ниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві по-датки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворю-ють, реорганізовують і ліквідовують комунальні підприєм-ства, організації та установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значен-ня, віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціаль-но-економічного та культурного розвитку відповідних облас-тей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів держав-ного бюджету для їх відповідного розподілу між територіаль-ними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюдже-тів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, пе-редає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Територіальна громада – первинний об’єкт місцевого самовряду-вання.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок