Головна Головна -> Інше українською -> Менеджмент -> Дивідендна політика

Дивідендна політика

Назва:
Дивідендна політика
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
15,69 KB
Завантажень:
19
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Контрольна робота
Дивідендна політика


Зміст


1.Дивідендна політика
Одним з важливих завдань фінансового менеджменту є фор-мування та реалізація політики підприємства в галузі виплати ди-відендів. Дивіденди — частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у статутному капіталі підприємства.
Дивідендна політика — це набір цілей і завдань, які ставить перед собою керівництво підприємства у галузі виплати дивідендів, а також сукупність методів і засобів їх досягнення. Оптимізація дивідендної політики — це оптимізація співвідношення між при-бутком, що виплачується у вигляді дивідендів, і тим, який реінвестується з метою максимізації доходів власників.
Приймаючи рішення в галузі дивідендної політики, слід вра-ховувати, що вони впливають на ряд ключових параметрів фі-нансово-господарської діяльності підприємства: величину са-мофінансування, структуру капіталу, ціну залучення фінансових ресурсів, ринковий курс корпоративних прав, ліквідність та ряд інших. Найбільш чітко вираженим є зв'язок між дивідендною політикою та самофінансуванням підприємства: чим більше прибутку виплачується у вигляді дивідендів, тим менше коштів залишається у підприємства для здійснення реінвестицій. Якщо ж приймається рішення про тезаврацію прибутку, то збільшується величина власного капіталу, а отже, змінюється загальна структура капіталу підприємства, що за певних обставин впли-ває на його вартість.
Зв'язок між дивідендною політикою і ринковим курсом кор-поративних прав описується класичним алгоритмом: курс акцій прямо пропорційний дивіденду та обернено пропорційний про-центній ставці за альтернативними вкладеннями капіталу на ринку.
Стабільний рівень дивідендних виплат може сигналізувати про те, що вкладений інвесторами в підприємство капітал працює ефективно. Отже, за інших рівних умов дивідендні виплати пози-тивно впливають на ринковий курс корпоративних прав. З іншого боку, відсутність дивідендів або їх різке коливання свідчить про нестабільність і ризиковість підприємства-емітента корпоратив-них прав. Як наслідок — ринковий курс падає. Щоправда, інвес-тори можуть високо оцінити вартість акцій підприємства навіть і без виплати дивідендів, якщо вони добре поінформовані про його програми розвитку, причини невиплати або скорочення виплати дивідендів і напрямки реінвестування прибутку.
Важливим є також обернений зв'язок між ринковим курсом корпоративних прав і фінансово-господарською діяльністю емі-тента. Вплив низького ринкового курсу проявляється під час за-лучення підприємством фінансових ресурсів. За низького ринко-вого курсу корпоративних прав емісія може або взагалі не відбутися, або з мінімальним курсом емісії, відповідно і мініма-льним емісійним доходом. Отже, якщо підприємство планує за-лучати кошти за рахунок додаткової емісії, йому слід реалізувати дивідендну політику, спрямовану на підвищення ринкового курсу корпоративних прав.
До основних завдань, які слід вирішити в ході формування та реалізації дивідендної політики, слід віднести:*
виявлення основних факторів, які впливають на прийняття рішення щодо виплати дивідендів чи реінвестування прибутку;*
визначення оптимального співвідношення між розподіленим і тезаврованим прибутком;*
оцінку впливу рішення щодо порядку розподілу чистого прибутку на ринкову вартість корпоративних прав підприємства та його інвестиційну привабливість;*
визначення оптимальної для підприємства величини статут-ного і власного капіталу;*
узгодження стратегії виплати дивідендів із податковим за-конодавством;*
вибір найприйнятнішого методу та форми нарахування і ви-плати дивідендів;*
оцінку впливу дивідендної політики на вирішення конфлікту інтересів між власниками, кредиторами та керівництвом підпри-ємства.
Принциповим питанням, яке стоїть в основі теоретичних досліджень, присвячених дивідендній політиці, є питання вза-ємозв'язку між напрямом використання чистого прибутку (ди-віденди чи тезаврація) та вартістю підприємства. Інакше ка-жучи, чи існує оптимальне співвідношення використання чистого прибутку, за якого мінімізуються витрати на залучен-ня капіталу, чи дивідендна політика жодним чином не впливає на оптимізацію структури капіталу і вартість підприємства? Залежно від характеру відповіді на це запитання рекоменду-ється приймати ті чи інші рішення в галузі виплати дивіден-дів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Інше на тему: Дивідендна політика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок