Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ

Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ

Назва:
Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,45 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з теорії виховання
Шляхи реалізації принципу
гуманізації виховання в ЗОШ


Глобальні перетворення, які відбуваються сьогодні у політиці, економіці тощо, мають своїм наслідком не тільки зміну структури соціального та соціаль-но-психологічного компонентів життєдіяльності люди-ни і суспільства в цілому, а й глибинну психологічну пе-ребудову на особистісному рівні. Йдеться про переос-мислення набутого досвіду, а не про виявлення «но-вих» законів розвитку. Методи, технології і педагогічні системи, які грунтуються на останніх досягненнях пси-хології та педагогіки, серйозно удосконалили процес формування особистості, надали йому науково-теоре-тичного обгрунтування, забезпечили методично.
У традиціях гуманізму носій знання передає його посвяченому, і процес цей є великим таїнством. Учи-тель живе за тими законами, яких навчає, самовідда-но служить тій ідеї, яку проповідує. У процесі форму-вання особистості дитини він бере на себе роль суб'єкта діяльності і досить часто перестає ним бути за інших обставин, наприклад, коли читає, спілкується з керівництвом і т.ін. Відбувається зміна ролей, і це є певною закономірністю у міжособистісних стосунках.
Практично неможливо зустріти педагога, психоло-га, вченого або керівника навчального закладу, який би активно заперечував принципи гуманізму, виступав проти «гуманізації освіти», так само, як і досить не просто побачити людину, котра повністю реалізує ці принципи. Усвідомлення себе вільною особистістю і визнання за іншими такого ж права можливі навіть у рамках тоталітарного суспільства, оскільки носієм сво-боди є сама особистість, яка має власну активність (суб'єктність) і здатна саморозвиватися і самовдоско-налюватися.
Свобода особистості — основна категорія теорії гуманістичного виховання. Свобода реалізується у можливості вибору та відповідальності за прийняте рі-шення. Свобода вибору життєвого шляху, напряму са-морозвитку, самореалізація особи неподільно пов'яза-ні з відповідальністю за свій вибір, яку в цьому кон-тексті ми розуміємо досить широко, оскільки відповідь кожному доводиться тримати перед близькими, перед правоохоронними органами, перед самим собою і Гос-подом Богом, і чим більшу свободу маємо, тим більша відповідальність лежить на нас. Абсолютно не вільна людина не несе ніякої відповідальності, то-му що є об'єктом у чистому вигляді, перебуває, швид-ше за все, у коматозному стані і як особистість себе не реалізує. Абсолютно вільна творча особистість приймає свідомі послідовні рішення і бере на себе від-повідальність за їхнє втілення. Дуже мала ймовірність існування крайностей, які описані вище, але їх визна-чення допомагає осмислити своє місце і зробити вибір напряму власного особистісного зростання.
Рефлексивно-гуманістична культуродигма у психо-логії дає змогу розглядати виховання крізь призму гу-маністичної психології у контексті сучасного суспіль-ства, оскільки процеси виховання особистості і роз-витку суспільства тісно пов'язані, взаємозумовлені. Су-часне суспільство має багаті можливості для реаліза-ції та розвитку рефлексивно-гуманістичного світогля-ду. Досвід, набутий кожним громадянином за кілька останніх років, може стати об'єктом як особистісної рефлексії, так і наукового пізнання. Чим яскравіші й багатогранніші події, що відбуваються, тим продуктив-ніший процес переосмислення, тим глибшим та різно-манітнішим буде його результат. Розвиток вільної творчої особистості відбувається шляхом рефлексив-ного переосмислення життєвого досвіду і створен-ня власного рефлексивного продукту.
Особистість, сформована в умовах суб'єкт-об'єкт-них відносин, отримує в ході цілеспрямованого нав-чання і виховання певні алгоритми поведінки, стерео-типи, прийоми, методи, розраховані на розв'язання окремих завдань, і навіть способи розв'язання окре-мих їх типів і класів. Але життя досить часто ставить перед нами проблеми, які вимагають оригінального творчого підходу, а не застосування наявних у арсена-лі алгоритмів. Людина, яка використовує і регулярно поповнює свій набір стереотипів, відчуває себе цілком вільною в рамках засвоєних методів існування; у неї є потреба розширювати ці рамки шляхом присвоєння все більшої кількості нових алгоритмів, прийомів та методів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок