Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Магістерська робота Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами

Магістерська робота Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами

Назва:
Магістерська робота Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
104,79 KB
Завантажень:
646
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62 
Організація інклюзивного навчання дітей
з особливими потребами
Магістерська робота


Зміст
Вступ……………………………………………………………………3
Розділ I. Теоретичне обґрунтування проблем інклюзивного навчання дітей з ДЦП………………………………………………….6
1.1 Психолого – педагогічні дослідження аспектів інклюзивного навчання……………………………………………………………..6
1.2 Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»…………………………………………………………..22
1.3 Диференційований підхід до навчання дітей із церебральним паралічем на основі класифікації та епідеміології захворювання………………………………………………….….37
Висновки до першого розділу……………………………………….48
Розділ II. Формування навчальних досягнень учнів з ДЦП у сучасній початковій школі України……………………………………..50
2.1 Психофізіологічні особливості готовності дітей із церебральним паралічем до навчання у школі…………………………………….50
2.2 Експериментальне підтвердження адаптації та спроможності засвоєння дітьми з різними формами ДЦП навчальної програми сучасної початкової школи……………………………………...67
Висновки до другого розділу………………………………………...83
Висновки………………………………………………………………85
Список використаних джерел………………………………………..87
Додатки………………………………………………………………..99


Вступ
Актуальність теми дослідження. У сучасній світовій освітній політиці за підтвердженням аналізу науково-педагогі-чних джерел та міжнародних нор-мативно-правових документів, розрізняють кілька підходів до надання освіти дітям з обмеже-ними можливостями здоров’я. Основні з них: мейнстримінг, інтеграція, інклюзія. Дана термінологічна лексика в ос-танні роки досить широко використовується і в Україні.
Відповідно до умов інклюзивного навчання усі учні є повноправними особистостями дитячого колективу, забезпечуються безперешкодним доступом, підтримкою, у разі потреби – медико-соціальним та психолого-педагогічним супро-водом.
Слід зазначити, що осново-положні засади інклюзивного навчання викладено у Саламанкській декларації. У міжнародному документі наголошується, що «основним принципом інклюзивного на-вчання є те, що всі діти мають навчатися разом у всіх випад-ках, коли це можливо, незважа-ючи на жодні труднощі чи відмінності між ними. Інклю-зивні школи повинні визнавати й ураховувати різні потреби своїх учнів приведенням у відповідність методів та темпу навчання, а також забезпечува-ти якісну освіту для всіх, роз-робляючи відповідні навчальні плани, організаційні заходи, стратегії викладання, викорис-товуючи ресурси та партнерські зв’язки громад, де проживають учні» (Додаток Б).
В умовах інклюзивної систе-ми навчання визнається та вра-ховується різноманітність дитя-чого колективу, особливі освітні потреби задовольняються у дітей з обмеженими можливос-тями здоров’я й у дітей талано-витих та обдарованих за допомо-гою індивідуалізованих методів навчання, адаптованих навчаль-них програм, спеціально розроб-лених та підібраних допоміжних навчальних матеріалів, додатко-вих посібників тощо. [21;c 215]
Інклюзивне освітнє середо-вище змінює роль педагога навчального закла-ду. Вчитель має сприймати учнів з особливими освітніми потреба-ми, як і усіх дітей у класі; за-лучати їх до спільних видів діяльності, ставлячи дещо інші завдання, до колективних форм навчання та групового розв’язання завдань; використовува-ти різноманітні стратегії колек-тивної участі – спільні проекти, лабораторні дослі-дження тощо. Відповідно до цього ми обрали тему нашого дослідження, а саме: «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами».
Серед наукових праць, які досліджують проблеми інклюзив-ної освіти, варто виокремити до-слідження, які проводяться ка-надськими вченими Університе-ту Альберта, зокрема завідувачем Всеканадської кафедри інклюзії професором Дж. Лупарт. Особ-ливо значущою для методології інклюзивного навчання є праця «The Inclusive Classroom: Educating Exceptional Children» («Інклюзивний клас: освіта особливих дітей»), яка дає змогу з’ясувати зміст термінологічних понять, таких, як інтеграція, мейнстримінг, інклюзія, оскільки у науковій, методичній, публіцис-тичній літературі вони тракту-ються досить вільно.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62 Інше на тему: Магістерська робота Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок