Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Назва:
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
165,10 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95 
Шпаргалка
класна шпора, в яку вміщена майже вся педагогіка починаючи з загальних основ, закінчуючи школознавством. Для студента - це справжній скарб.
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
1. Предмет і завдання педагогіки, її основні категорії, їх сутність.
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і роз-витку особистості.
Кожна наука має свої предмет і об'єкт дослідження та є синтезом знань про явища дійсності, які вона вивчає. Разом з тим вона неодмінно перебуває в певних взаємо-зв'язках з іншими науками.
Предмет педагогіки — особлива сфера суспільної діяльності з ви-ховання людини, складовими частинами якої є освіта і навчання.
Педагогіка досліджує виховання як свідомий і плано-мірний процес підготовки людини до життя і праці, роз-криває його сутність, закономірності, тенденції та перс-пективи, вивчає принципи і правила, які регулюють ви-ховну діяльність.
Як і кожна наука, педагогіка покликана теоретично узагальнювати факти, проникати у внутрішню природу явищ, виявляти їх причини, передбачати їх розвиток. Во-на аналізує об'єктивні закономірності виховного процесу, досліджує істотні й необхідні, загальні та стійкі зв'язки, причинно-наслідкові залежності в ньому. їх знання дає можливість правильно будувати педагогічний процес, про-гнозувати результати виховання і здійснювати його від-повідно до потреб суспільства.
Педагогічна наука виникла і розвивалась як теорія ви-ховання підростаючих поколінь. Зумовлено це тим, що людина, її духовні та фізичні якості формуються в дитин-стві, підлітковому віці та юності. Саме у ці періоди життя розвиток особистості відбувається найбільш інтенсивно, формуються найголовніші її риси та особливості — розу-мові та фізичні сили, основи світогляду, переконань, мо-ральних почуттів, риси характеру, спрямованість потреб, інтересів, уподобань тощо. Тому істотні прогалини і недо-ліки у вихованні, допущені в ранньому віці, ліквідувати пізніше надзвичайно важко, а іноді й неможливо.
Педагогіка вивчає процеси виховання, освіти і навчан-ня лише у властивих їй межах, розглядає у цих проце-сах тільки педагогічний аспект. Вона досліджує те, на яких загальнопедагогічних засадах, завдяки яким засо-бам виховної роботи потрібно будувати виховний про-цес, освіту і навчання людей різних вікових груп в освіт-ніх закладах, в усіх типах установ, організацій і трудо-вих колективів.
Основні педагогічні категорії
Педагогіка має свій понятійний апарат — систему пе-дагогічних понять, які виражають наукові узагальнен-ня. Ці поняття називають категоріями педагогіки. Кате-горії — найзагальніші поняття, що відображають основ-ні, найістотніші сторони, властивості та зв'язки явищ об'єктивного світу.
Найважливіші педагогічні категорії — виховання, освіта і навчання. Вони охоплюють сукупність реальних явищ, теоретичних і практичних питань, що нале-жать до предмета педагогічної науки. Правильне їх ро-зуміння потрібне передусім для пізнання педагогічних закономірностей.
Виховання — соціальне явище, властиве тільки лю-дям, є однією зі сфер суспільно-необхідної діяльності.
Виховання — цілеспрямований та організований процес форму-вання особистості.
Основне його призначення полягає у забезпеченні жит-тєвої наступності поколінь, що не можливе без засвоєння і розвитку новими поколіннями суспільно-трудового до-свіду.
Виховання (в широкому педагогічному розумінні) — формування особистості дитини під впливом діяльності педагогічного колективу закладу освіти, яке базується на педагогічній теорії, передовому педагогічному досвіді. Ви-ховання (у вузькому педагогічному значенні) — цілеспря-мована виховна діяльність педагога для досягнення кон-кретної мети в колективі учнів. Виховання (в гранично вузькому значенні) — спеціально організований процес, що передбачає формування певних якостей особистості, процес управління її розвитком, який відбувається через взаємодію вихователя і виховуваного.
Одним з елементів виховання є освіта.
Освіта — процес засвоєння систематизованих знань і формуван-ня на їх основі світогляду, розвитку пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для практичного застосування загаль-ноосвітніх і професійних знань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95 Інше на тему: ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок