Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Загальні методи виховання

Загальні методи виховання

Назва:
Загальні методи виховання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,38 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольна робота
Загальні методи виховання


План
Поняття методу та прийому виховання.
Характеристика основних груп методів виховання.
Методи формування суспільної поведінки.
Методи стимулювання діяльності та поведінки.


Поняття методу та прийому виховання
Виховання як цілеспрямований процес формування осо-бистості здійснюється за допомогою методів виховання.
Методи виховання — способи взаємопов'язаної діяльності вихо-вателів і вихованців, спрямованої на формування у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки.
Виховна ефективність методів підвищується, якщо під час застосування методу використовують педагогічні при-йоми.
Прийом виховання — частина, елемент методу виховання, необ-хідний для ефективнішого застосування методу в конкретній ситуації.
Окрім методів і прийомів, у виховній роботі використо-вують засоби виховання.
Засоби виховання — вид суспільної діяльності, який може впли-вати на особистість у певному напрямі.
До засобів виховання відносять працю, мистецтво, за-соби масової інформації, шкільний режим та ін.
Методи виховання поділяють на загальні (їх застосо-вують в усіх напрямах виховання) і часткові (використо-вуються переважно в одному з них — правовому, еконо-мічному чи фізичному).
Класифікація методів виховання випливає з логіки ці-
лісного педагогічного процесу, необхідності безпосередньої організації всіх видів діяльності дітей, їх взаємин з педа-гогами і між собою, стимулювання самодіяльності та са-моосвіти. Щодо функціональної залежності розрізняють такі групи методів виховання: методи формування свідо-мості; методи формування суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності та поведінки; методи контролю й аналізу рівня вихованості.
Методи виховання завжди діють у певній системі, ко-жен є структурним елементом цієї системи і у взаємо-зв'язку з іншими забезпечує ефективність виховного про-цесу, їх використовують у тісному взаємозв'язку і взаємо-залежності. А. Макаренко зауважував, що кожний вихов-ний засіб слід розглядати як частину виховної системи. Методи виховання змінюються, вдосконалюються із змі-ною мети виховання, умов, у яких воно здійснюється, віку дитини та ступеня її вихованості.
Вибір методу та ефективне його використання зале-жать від:—
вікових особливостей школярів та їх життєвого дос-віду. Так, у виховній роботі з молодшими учнями відда-ють перевагу привчанню і вправам, перед переконуванням. Диспут і лекцію доцільно використовувати у виховній ро-боті зі старшокласниками;—
рівня розвитку дитячого колективу. У несформованому колективі педагог використовує метод вимог у кате-горичній безпосередній формі, у згуртованому — можна вдатися до таких методів, як громадська думка, прийом паралельної дії;—
індивідуальних особливостей школярів. На ці особ-ливості слід зважати не лише в індивідуальній виховній роботі, а й під час групових і фронтальних виховних за-ходів. Підібраний метод виховання повинен передбачати індивідуальні корективи;—
поєднання методів формування свідомості та пове-дінки. Підбираючи методи виховання, слід розумно поєд-нувати методи формування свідомості й методи формуван-ня суспільної поведінки з урахуванням принципу вихован-ня єдності свідомості та поведінки;—
ефективності методів виховання, яке забезпечуєть-ся за умови, що вчитель спирається у їх використанні на психологію школяра. Учень реагує на виховний вплив по-зитивно, негативно або нейтрально. Це потребує від педа-гога вміння «вловити» реакцію вихованця і відповідно скоригувати його сприймання.
Характеристика основних груп методів виховання
Методи формування свідомості
Ця група методів виховання охоплює методи різнобіч-ного впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою формування у них поглядів і переконань. До неї нале-жать: а) словесні методи (роз'яснення, бесіда, лекція, дис-пут); б) метод прикладу, їх ще називають методами пере-конування, оскільки за їх допомогою не лише розвивають і доводять до свідомості учнів сутність норм поведінки, а й долають помилкові погляди й переконання, негативні прояви поведінки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Загальні методи виховання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок