Загрузка...
Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Види навчання. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків

Загрузка...

Види навчання. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків

Назва:
Види навчання. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,56 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
контрольна робота
Види навчання. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків


Види навчання
У різні епохи формувалися свої погляди на завдання і характер навчання, що визначали навчальний процес, спе-цифічний для кожного суспільства, конкретних умов йо-го життя, тенденції у теорії та практиці навчання. Так, у середні віки склався догматичний вид навчання. Суть нав-чання вбачали у механічному заучуванні учнями догматів Святого Письма. Від учнів вимагали лише відтворення навчального матеріалу, нікого не цікавило, чи розуміють вони те, що заучують. Така система не сприяла їх розумо-вому розвиткові, не пробуджувала інтересу до знань.
Розвиток виробництва і суспільний прогрес зумовили появу пояснювального навчання, яке передбачає спершу усвідомлення, розуміння матеріалу, а відтак вивчення йо-го. Таке навчання розвиває не лише пам'ять, а й спосте-режливість, мислення.
Пояснювально-ілюстративне навчання забезпечує сприймання учнями навчальної інформації з одночасним її узагальненням, засвоєнням понять, законів, теорій. Ме-та практичних вправ — поглиблення знань, формування, закріплення знань, умінь і навичок, застосування їх у но-вих ситуаціях. Вони передбачають і самоконтроль ефек-тивності засвоєння знань, умінь і навичок, повторення вивченого. Цей вид навчання орієнтує на репродуктивне засвоєння знань, умінь і навичок. Він забезпечує всебічне та мідне засвоєння навчальної інформації й оволодіння способами практичної діяльності. Найефективніший цей вид навчання у тому разі, коли зміст навчального матеріа-лу має переважно інформативний характер, є описом спо-собів практичних дій і надто складний для того, щоб уч-ні здійснювали самостійний пошук знань, є принципово новим, через що в учнів відсутні опорні знання для вирі-шення проблемних ситуацій.
Пояснювально-ілюстративне навчання забезпечує: швидке засвоєння навчальної інформації, формування знань, умінь і навичок, що унеможливлює прогалини в знаннях, особливо у слабrовстигаючих учнів; колектив-ний характер засвоєння знань дає змогу виявити типові помилки й орієнтувати школярів на їх усунення. Однак воно не передбачає самостійного пошуку учнями у процесі оволодіння знаннями, не сприяє підготовці людей із твор-чим мисленням, здатних самостійно вирішувати творчі пізнавальні завдання. Тому в школі поряд з пояснюваль-ним використовують проблемне і програмоване навчання.
Проблемне навчання передбачає послідовні й ціле-спрямовані пізнавальні завдання, які учні розв'язують під керівництвом учителя й активно засвоюють нові знання. Використання теоретичних та експериментальних завдань само по собі ще не робить навчання проблемним. Все за-лежить від того, наскільки вчителеві вдається надати цим завданням проблемного характеру і поєднувати проблем-ний підхід з іншими методичними підходами. Завдання стає пізнавальною проблемою, якщо воно потребує розду-мів над проблемою, викликає в учнів пізнавальний інте-рес, спирається на попередній досвід і знання за принципом апперцепції.
Перший вид передбачає, що вчитель, створивши про-блемну ситуацію, повідомляє готові висновки науки, не
розкриваючи шляхів розв'язання проблеми. Активність учнів стимулюється створенням проблемних ситуацій. Проте вже тут помітні самостійні дії щодо пошуку шля-хів вирішення поставленої проблеми. Активність учнів ви-являється в тому, що вони простежують шляхи виходу з проблемної ситуації, засвоюють прийоми її розв'язання, однак ця активність не формує навичок вирішення пробле-ми, оскільки не передбачає самостійної діяльності.
Другий вид проблемного викладу ефективніший. Суть його в тому, що, створюючи проблемну ситуацію, вчитель дає учням фактичний матеріал для аналізу, порівняння, зіставлення й розкриває логіку вирішення проблеми в історії науки. Він показує, як учені здобували нові знан-ня, проникали в суть явищ і формулювали висновки, од-нак сам формулює проблему, дає напрям пошуку шляхів її розв'язання, тобто роль учителя ще значна.
Третій вид важливий для розвитку пізнавальної ак-тивності та самостійності учнів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Інше на тему: Види навчання. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок