Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади

Загрузка...

Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади

Назва:
Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,73 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
контрольна РОБОТА
по темі:
Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади


Засоби навчання. Використання комп'ютерної техніки у навчанні
Успішність процесу навчання, ефективність викорис-тання в ньому розглянутих методів навчання значною мі-рою залежать від матеріальних передумов.
Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх спе-цифічними дидактичними функціями.
Слово вчителя — найістотніший засіб навчання. За до-помогою слова вчитель організовує засвоєння знань учня-ми, формування в них практичних умінь і навичок. Вик-ладаючи новий матеріал, він спонукає учнів до роздумів . над ним.
Підручник як важливий засіб навчання слугує учневі для відновлення в пам'яті, повторення та закріплення знань, здобутих на уроці, виконання домашнього завдан-ня, повторення пройденого матеріалу.
Інші засоби навчання виконують різноманітні функції: одні заміняють учителя як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої та ін.); другі — конкрети-зують, уточнюють, поглиблюють відомості, які повідомляє вчитель (картини, карти, таблиці та інший наочний матеріал); треті — є прямими об'єктами вивчення, досліджен-ня (машини, прилади, хімічні речовини, предмети живої природи); четверті — «посередники» між школярем і при-родою або виробництвом у тих випадках, коли безпосеред-нє вивчення останніх неможливе або утруднене (препара-ти, моделі, колекції, гербарії тощо); п'яті використовують переважно для озброєння учнів уміннями та навичками — навчальними і виробничими (прилади, інструменти та ін.); шості — символічні (знакові) засоби (історичні та геогра-фічні карти, графіки, діаграми тощо).
Спеціальні технічні засоби навчання (ТЗН) — необ-хідний чинник засвоєння знань. До них належать: дидак-тична техніка (кіно-, діапроектори, телевізори, відеомаг-нітофони, електрофони), аудіовізуальні засоби; екранні по-сібники статичної проекції (діафільми, діапозитиви, транс-паранти, дидактичні матеріали для епіпроекції), окремі посібники динамічної проекції (кінофільми, кінофрагменти та ін.), фонопосібники (грам- і магнітофонні записи), відеозаписи, радіо- і телевізійні передачі.
Комплексне використання аудіовізуальних засобів нав-чання на уроках повинно враховувати пізнавальні законо-мірності навчальної діяльності учнів, їх підготовленість до сприймання і засвоєння навчального змісту за допомогою цих засобів; забезпечувати органічне поєднання їх з роз-повіддю вчителя, іншими засобами навчання.
Необхідно ретельно продумати поєднання слова вчите-ля з ТЗН, можливості використання різних методичних прийомів: пояснення, установка на сприймання перед де-монструванням (простеженням) окремих елементів ком-плексу чи комплексу загалом, бесіда за їх змістом; пояс-нення (бесіда) за змістом аудіовізуальних засобів; демон-стрування (прослуховування) окремих частин, фрагментів або кадрів, що чергується з розповіддю (поясненням); де-монстрування (прослуховування), що супроводжується по-ясненням (синхронним коментуванням).
У процесі підготовки до проведення уроку з викорис-танням ТЗН слід: детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу; ви-значити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти уч-ні (уявлення, факти, закони, гіпотези), необхідність де-монстрування предмета, явища або їх зображення; відіб-рати і проаналізувати аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, встановити їх відповідність змістові та меті уроку, можливе дидактичне призначення як окремих посібників, так і комплексу загалом; встановити, на якому поперед ньому пізнавальному досвіді здійснюватиметься вивчення кожного питання теми; визначити методи і прийоми забез-печення активної пізнавальної діяльності учнів, міцного засвоєння ними знань, набуття умінь і навичок.
Учителі часто вдаються до поєднання аудіовізуальних засобів: статичних екранних і звукових посібників; дина-мічних і статичних екранних; динамічних екранних і зву-кових; динамічних і статичних, екранних, звукових.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Інше на тему: Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок