Головна Головна -> Інше українською -> Філософія -> Предмет релігієзнавство, його місце в системі філософського знання

Предмет релігієзнавство, його місце в системі філософського знання

Назва:
Предмет релігієзнавство, його місце в системі філософського знання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
146,94 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 
Шпаргалки з філософії
1. Предмет релігієзнавство, його місце в системі філософського знання
Релігія — це складне соціальне і духовне явище, корені якого ви-ходять з глибинних теренів суспільної історії. Соці-альна природа та риси релігії вказують на її зв'язок з розвитком суспільства — певної самовідтворюючої системи, де один елемент пов'язаний з іншим. Про-цеси прогресивних змін або занепаду духовних цінно-стей в цілому всього суспільства неодмінно познача-ються і на історичній еволюції релігійних вчень, зміст яких становить основу релігійних вірувань. Звідси ви-никає необхідність комплексного вивчення релігійних вчень з врахуванням їхнього догматичного змісту й тих суспільних факторів, що обумовлюють історичні особливості виникнення і функціонування тих чи ін-ших релігійних ідей. У релігієзнавстві виділяються два важливі напря-ми, або розділи, — теоретичний та історичний. Тео-ретичне релігієзнавство складається з філософських, соціологічних і психологічних аспектів. Історичне ре-лігієзнавство вивчає історію виникнення і еволюції окремих релігій та релігійних вірувань у їхньому вза-ємозв'язку, акцентує увагу на послідовності розвитку релігійних культів. Обидва напрями складають цілісну систему нау-кового дослідження релігії. Однак теоретичні й істо-ричні питання релігієзнавства мають власну специфіку і повністю не зливаються, не ототожнюються. Така точка зору відображає об'єктивні процеси інтеграції та диференціації наукових знань про соціальну сут-ність релігії та її функції. Таким чином, одним з предметів релігієзнавчої теорії виступають релігійні вчення — складова части-на релігійного комплексу. Підкреслимо: релігієзнав-ство і релігійні теорії за своїм змістом не можуть пов-ністю збігатися. Релігієзнавство — це галузь науки, що досліджує феномен релігії, а релігійні вчення належать до системи богослов'я (теології), де тео-ретично обґрунтовуються релігійні цінності. На відміну від атеїстичних поглядів релігієзнав-ство вивчає релігійні явища як складний комплекс соціально-історичних, філософських і психологічних проблем. Тому необхідно звернути увагу на конкретні галузі релігієзнавчої науки. Ядром теоретичного релігієзнавства виступає "фі-лософія релігії". Під останньою розуміється філософ-ське пояснення релігії. В сучасній філософській думці існують два напрями обгрунтування філософії релігії: ідеалістичний (релігія визначається як центральне су-спільне явище, в релігійній свідомості відображається зміст потойбічних, надприродних факторів) і матеріа-лістичний (релігія є суспільно-історичним продуктом з її внутрішніми закономірностями розвитку). Від іде-алістичної філософії слід відрізняти релігійну філосо-фію. З цієї причини неможливо ототожнювати філо-софію релігії, яка, наприклад, випливає з корінних принципів філософського ідеалізму (об'єктивного чи суб'єктивного), з конкретною формою релігійної фі-лософії. Сучасна релігійна філософія представляє су-купність різних напрямів і течій, які розвиваються у християнстві, ісламі, буддизмі та інших розвинутих релігійних системах. Безумовно, релігійна філософія у будь-якій формі виступає специфічним різновидом ідеалізму. Однак вона спирається не на теоретичні постулати філософ-ське-ідеалістичних систем, а на вихідні принципи ві-ровчення конкретної релігії. Між раціональними фі-лософськими постулатами і релігійними, містифіко-ваними принципами віровчення існують досить знач-ні розбіжності, які не слід ігнорувати. Релігійна філософія з теологічних позицій також вирішує певні суспільно-політичні й соціальні проб-леми, прагне вплинути на практичну сферу релігійно-сті віруючих. Таким чином, у концептуальному від-ношенні необхідно відділяти філософію релігії від ре-лігійної філософії, а також від самої теологічної доктрини, на яку спирається релігійне-філософська система. Філософія релігії локалізує предмет вивчення ре-лігії. Остання виступає об'єктом філософського знан-ня насамперед як соціальне явище. Досліджується не тільки механізм виникнення релігії, а й процес її ві-дображення у свідомості людини, особливості форму-вання релігійних понять, символів і духовних цінностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 Інше на тему: Предмет релігієзнавство, його місце в системі філософського знання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок