Головна Головна -> Інше українською -> Право -> ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Назва:
ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
13,41 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ “правознавство”
НА ТЕМУ:
ОСНОВИ ТРУДОВОГО
ПРАВА УКРАЇНИ


ВСТУП
Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права, яка нарівні з іншими галузями перебуває в стадії реформування під впливом соціально-економічних відносин, що змінюються.
У цей час трудове право в промислове розвинених краї-нах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме в сфері застосування праці, де ство-рюються матеріальні й духовні блага, знаходиться зона пере-плетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому зале-жить суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб'єктами трудових правовідносин. Це сфера, в якій задіяно найбільше число членів суспільства. А тому вона за-слуговує на особливо пильну увагу держави.
Не випадково в Основних напрямах соціальної політи-ки, затверджених Указом Президента України приділено питанням ринку праці й зайнятості населення, реформування трудо-вих відносин, вдосконаленню системи оплати праці й дохо-дів населення.
1. Поняття трудового права і предмет його регулювання
Життя людини в суспільстві тісно пов'язане з її трудовою діяльністю, спрямованою загалом на от-римання й використання матеріальних благ.
Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини.
Тому такі важливі права, як право на працю та інші тісно пов'язані з ним права (на підприємниць-ку діяльність, відпочинок, страйк, соціальний за-хист) закріплено в Конституції України.
Конституційні норми, що закріплюють право на працю, цілком відповідають нормам ст. 23 Загальної декларації прав людини, зокрема щодо вільного об-рання праці або вільного погодження на неї. Це означає, що тільки конкретній людині належить ви-ключне право розпоряджатися її здібностями до пра-ці. Рівночасно право на працю означає, що людина має вільний вибір не тільки професії, роду заняття, а й право ігнорувати будь-яку трудову діяльність.
Порядок та умови використання в житті цих прав конкретизовано в Кодексі законів про працю, в За-конах України "Про підприємництво", "Про зайня-тість населення", "Про колективні договори і уго-ди", "Про охорону праці", "Про основні засади соці-ального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" та інших нормативно-пра-вових актах. Взагалі трудові відносини нині регу-люються більш як 500 нормативно-правовими актами України, а також значною кількістю норматив-них актів, прийнятих і органами державної влади та управління.
Всі правові норми, закріплені в цих нормативних актах, створюють єдину, за предметом правового ре-гулювання, систему правових актів, яка й має назву трудового права. Саме предмет правового регулюван-ня є основною відзнакою будь-яких галузей права, він відповідає на питання, які види суспільних від-носин регулюються тією чи іншою групою правових норм.
Предметом правового регулювання такої галузі права, як трудове є, насамперед, трудові відносини, тобто суспільні відносини, що виникають у процесі застосування людиною своїх здібностей у виконанні певної трудової функції.
Предметом правового регулювання норм трудового права є також відносини, що тісно пов'язані з трудовими. Це, зокрема, відносини щодо участі пра-цівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями; відносини професійних спілок із державними органами, власниками (або уповнова-женими ними органами) підприємств, установ, орга-нізацій щодо організації праці, встановлення та застосування його умов; відносини щодо працевлаш-тування, тобто створення системи організаційно-правових заходів, спрямованих на забезпечення гро-мадян роботою, системи соціальної допомоги, що на-дається державними органами певній категорії громадян; відносини, що виникають у процесі орга-нізації професійної підготовки та підвищення квалі-фікації працівників безпосередньо на виробництві; відносини з нагляду і контролю за додержанням за-конодавства про працю; процесуальні відносини, що виникають у процесі застосування матеріальних норм трудового права.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок