Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Теорія держави і права

Теорія держави і права

Назва:
Теорія держави і права
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
154,33 KB
Завантажень:
17
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 
§ 1. Загальна теорія держави і права як суспільна наука
Наука є однією з галузей народного господарства, форм суспіль-ної свідомості, яка включає у свій зміст різноманітні знання про розвиток суспільства, держави, людини, політики, економіки, пра-ва, моралі, техніки і технологій та багатьох інших природних і со-ціальних явищ. У сучасний період, на початку XXI ст. виникло і склалось надзвичайно багато різноманітних наук, які досліджують і здобувають різні знання (поняття, ідеї, принципи, закони, катего-рії, норми, теорії або концепції, погляди, уявлення) про Всесвіт, Землю, про суспільство, державно-правові явища тощо. Усі науки відображають різні аспекти суспільного буття, умови й потреби матеріального і духовного розвитку держави, суспільства, міжна-родного співтовариства залежно від рівня їх пізнання, вивчення та усвідомлення.
У XX ст. наука стала не тільки формою суспільної свідомості і
величезною сферою народного господарства, а й безпосередньо
виробничою силою, оскільки будь-яка діяльність людини прямо
або опосередковано пов'язана із застосуванням науково-технічних
досягнень, певних знань, у тому числі й гуманітарних. Рівень роз-
витку наук у різних суспільствах різний, він залежить від багатьох
факторів, а саме: яку увагу приділяє держава і суспільство тим чи
іншим наукам, які виділяються кошти на розвиток освіти і науки,
хто займається науково-педагогічною діяльністю, які здійснюють-
ся відкриття і як реалізуються досягнення науки в практичному
житті. У тій державі і в тому суспільстві, де приділяється велика
увага розвитку науки і техніки та реалізації її досягнень у практич-
ному житті, рівень економічного і культурного розвитку суспіль-
ства високий, і навпаки,- низький там, де не приділяється цим пи-
танням достатньої уваги. Ефективність капіталовкладень у науку і
освіту скуповується в 5-6 разів більше, порівняно із капіталовкла-
деннями в суто економічній сфері. , У сучасний період наукові досягнення можна і необхідно вико-ристовувати лише з позицій загальнолюдських моральних ціннос-тей, оскільки реалізація наукових відкриттів, без достатнього об-ґрунтування, може завдати великої шкоди суспільству і природі. Суцільна хімізація сільського господарства, непродумане будівни-цтво атомних електростанцій, підприємств важкої індустрії, наро-щування військово-промислового комплексу, ескалація гонки озб-роєнь,- усе це призводить до великої екологічної катастрофи (як те бачимо на прикладі аварії на ЧАЕС), негативно впливає на при-роду, атмосферу, на фауну і флору, на життя і здоров'я людей. Ра-зом з тим існує багато відкриттів, які не реалізуються з різних причин, але які могли б принести велику користь суспільству і державі.
Наука - це система достовірних знань про об'єктивні закони розвитку природи, держави і суспільства, які були набуті впро-довж історичного розвитку суспільства. Завдання науки - дати правильне пояснення явищам природи і суспільства, розкрити за-кономірності їх розвитку, обгрунтувати, що і як можна, а чого не можна робити. Прогрес науки полягає в тому, що вона якомога повніше і глибше пізнає і відображає реальну дійсність, дає реко-мендації щодо застосування наукових досягнень у практичній дія-льності людей та їх організацій.
Усю сукупність наук можна класифікувати на дві групи: приро-дничі і суспільні. Такий поділ певною мірою умовний, тому, що суспільство, цивілізація - це також частина природи, як і окрема людина, що виокремилась із рослинного і тваринного світу і вико-ристовує цей світ для свого існування та розвитку. Крім того, за прогнозами деяких спеціалістів, в останні десятиліття почали, а в XXI ст. інтенсивно розвиватимуться різні космічні науки (наприк-лад, космічне право у сфері міжнародного права). Земля і суспіль-ство дуже тісно взаємопов'язані з космосом, і ці зв'язки ще недо-статньо усвідомлені і вивчені.
Суспільні науки досліджують розвиток людини, держави і су-спільства. Іноді їх називають гуманітарними науками (від лат. humanitas - людство). Усі суспільні науки, у свою чергу, можна класифікувати на філософію, соціологію, політологію, психологію, педагогіку, економічну теорію (політекономію), різні економічні науки, історію, юриспруденцію, або правознавство, музику, есте-тику, етику та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 Інше на тему: Теорія держави і права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок