Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Юридичні особи

Юридичні особи

Назва:
Юридичні особи
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
10,69 KB
Завантажень:
209
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Пошукова робота:
Юридичні особи


Поняття та ознаки юридичної особи. Суб'єктами цивіль-них правовідносин поряд з громадянами є також юриди-чні особи. Хоча юридичні особи це не громадяни, але в їх створенні та функціонуванні беруть участь фізичні особи Об'єднання фізичних осіб завжди передбачає до-сягнення якоїсь спільної мети Кожна фізична особа, вступаючи до об'єднання, передає йому частину своїх прав І обов'язків, в результаті чого об'єднання, яке бере на себе ці права І обов'язки, уособлює своїх засновників. Але однієї волі громадян для створення юридичної осо-би не достатньо. Потрібно, щоб новостворювана органі-зація була належним чином зареєстрована державними органами. Цим підтверджується зацікавленість держави у створенні (виникненні) юридичних осіб. Ще активнішу участь держава бере в створенні державних юридичних осіб. Вони створюються з метою найбільш ефективного і раціонального використання державного майна. Зрозу-міло, що держава, в особі її вищих органів влади і упра-вління, не може управляти усіма належними їй ціннос-тями Закріплюючи майно за окремими державними під-приємствами, установами та організаціями, держава, як власник, дозволяє їм управляти цим майном, розпоря-джатися грошовими коштами, вступати від свого імені в різні правовідносини, тобто надає їм статус суб'єктів ци-вільного права.
Існує кілька тлумачень феномена юридичної особи, які зводяться до трьох головних. Це: а) тлумачення юри-дичної особи як штучного утворення; б) невизнання юридичної особи як суб'єкта цивільних прав; в) визнання юридичної особи як повноцінного суб'єкта цивільних прав.
Прихильники тлумачення юридичної особи як штуч-ного утворення стверджують, що суб'єктом цивільного права може бути лише фізична особа, а правосуб'єктність організацій являє собою імітацію правового ста-тусу громадян. Автори цієї теорії не заперечують можли-вість виникнення юридичної особи за умови дозволу держави або закону, але, на їх думку, це є досить штучне утворення і виникає воно передусім для того, щоб відо-кремити майно юридичної особи від майна фізичних осіб. Ця теорія надає пріоритет незалежності людини і. з певним упередженням ставиться до громадських об'єднань.
Теорія невизначення юридичної особи як суб'єкта циві-льних прав. В рамках цієї теорії вважається, що кінцеву вигоду від цивільних правовідносин у суспільстві отри-мують виключно фізичні особи, а тому немає підстав визнавати об'єднання громадян - юридичну особу суб'єктом цивільних прав.
Тлумачення визнання юридичної особи як повноцінного суб'єкта (теорія реальності).
Теорія визнання юридичної особи як повноцінного суб'єкта цивільних прав акцентує увагу на тому, що фі-зичні особи в залежності від обставин і власного волеви-явлення можуть діяти як ізольовано, так і спільно. Об'єднуються вони між собою тоді, коли у них виника-ють спільні інтереси. Саме для реалізації таких інтересів фізичні особи і створюють різні організації. Враховуючи, що історичні досягнення є результатом розвитку коопе-рування людей, автори названої теорії вважають за по-трібне надавати можливість об'єднанням громадян ви-ступати суб'єктами цивільних правовідносин. Сьогодні Ця теорія є домінуючою. В рамках цієї теорії існує кілька напрямів. Так, органічна теорія на перше місце ста-вить соціологічні дослідження об'єднань людей; орга-нізаційна теорія визначальною вважає правову охоро-ну юридичних осіб; а теорія соціальної функції віддає перевагу дослідженням соціальних функцій юридич-них осіб.
Як бачимо, теорія визнання юридичної особи побу-дована на врахуванні волевиявлення лише фізичних осіб щодо їх об'єднання між собою.
З позицій цієї теорії важко пояснити суть юридичної особи, що виникає з ініціативи держави. В цьому випад-ку можуть бути корисними теорії юридичної особи, роз-роблені свого часу радянськими вченими.
В ЦК України поняття та ознаки юридичної особи розкриваються в ст. 23.
Юридичними особами визнаються організації, які мають у власності, повному господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачами і відповіда-чами в суді, арбітражному суді або в третейському суді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Інше на тему: Юридичні особи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок