Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика

Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика

Назва:
Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
24,21 KB
Завантажень:
129
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика


Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика
Поняття правовідносин є одним із фундаментальних понять правової науки. Теоретики права визначають правовідносини як суспільні відносини, врегульовані нормами права. В науці тру-дового права проблемам трудових правовідносин присвячено фундаментальні праці (Александров Н.Г. Трудовое правоотно-шение. — М., 1948; Карпушин М.П. Социалистическое трудовое отношение. — М., 1958; Гинцбург Л.Я. Социалистическое тру-довое правоотношение. — М., 1977; Мацюк А.Р. Трудовые пра-воотношения развитого социалистического общества. — К., 1984). Останніми роками ця проблема стала предметом докторської дисертації львівського вченого П.Д. Пилипенка (Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах переходу України до ринкової економіки. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. —X., 2001).
У теорії трудового права прийнято переважно говорити про єдине трудове правовідношення. Такий підхід свого часу забез-печив значний крок уперед у розвитку науки трудового права шляхом обґрунтування особливостей, притаманних трудовим правовідносинам, на відміну від цивільних правових відносин, що цають змогу визнати трудове право самостійною галуззю права.
Водночас майже всі автори виділяють комплексний характер трудового правовідношення. С.С. Алексеев на прикладі трудо-вого правовідношення продемонстрував поєднання багатьох груп правовідносин, кожне з яких у свою чергу має досить складну структуру (Алексеев С.С. Общетеоретические проблемы системы советского права. — М., 1961. — С. 108). Сучасні дослідники обґрунтовують ідею про існування не комплексного трудового правовідношення, а про комплекс трудових правовідносин, різних за своїм змістом і значенням (Див.: Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. — М., 1999. — С. 127—132). На нашу думку, такий підхід відповідає сучасному розвитку трудового права і заслуговує на підтримку.
Важливим етапом у дослідженні трудових правовідносин у науці трудового права стали монографії С.О. Іванова, Р.З. Лівши-ця, Ю.П. Орловського, А.Р. Мацюка, котрі обґрунтували ідею про індивідуальні й колективні трудові правовідносини, які в сучас-них умовах дістали підтвердження новими аргументами, врахо-вуючи нове трудове законодавство, а також зарубіжний досвід, про що йшлося у попередніх розділах.
Індивідуальні й колективні трудові відносини, будучи врегу-льованими нормами трудового права, існують у реальному житті як трудові правовідносини. Вони виникають на підставі вольо-вих дій між конкретними суб'єктами і мають конкретний зміст. Особливістю трудових правовідносин є те, що вони є резуль-татом впливу не лише державних нормативно-правових актів, а й результатом договірно-правових актів — актів соціального партнерства, які містять норми права, ухвалені соціальними парт-нерами у межах наданих їм повноважень.
Оскільки правовідносини є результатом впливу норм права, слід враховувати наявність у цих правовідносинах тристорон-нього зв'язку — юридичні зв'язки (права та обов'язки) між суб'єктами (працівником і роботодавцем, трудовим колективом і роботодавцем, виборним органом профспілки і роботодавцем тощо) і потенційні зв'язки між кожним із цих суб'єктів і дер-жавою. Саме наявність держави як потенційного суб'єкта надає можливість суб'єктам вимагати один від одного певної поведін-ки у правовідносинах, а у разі недотримання встановлених обо-в'язків звернутися до суду або інших уповноважених держав-них органів за захистом і примусовим забезпеченням виконай-
ня зобов'язань. Водночас у трудових правовідносинах виражаєть-ся воля їх сторін (Советское трудовое право / Под ред. А.С. Паш-кова, О.В. Смирнова. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 177).
Як уже зазначалося, індивідуальні трудові відносини є основ-ними у предметі трудового права. До складу індивідуальних тру-дових правовідносин належать: правовідносини щодо укладан-ня, зміни та припинення трудового договору; щодо професійної орієнтації і професійного добору кадрів; щодо нормування та оплати праці; щодо робочого часу; щодо часу відпочинку; щодо охорони праці та здоров'я на виробництві; щодо забезпечення дисципліни праці; щодо оцінки результатів праці та атестації працівників; щодо професійного навчання, перенавчання та під-вищення кваліфікації працівників; щодо притягнення до дис-циплінарної відповідальності працівників; щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору; щодо досудового роз-в'язання індивідуальних трудових спорів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Інше на тему: Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок