Головна Головна -> Інше українською -> Право -> ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА

ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА

Назва:
ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
72,73 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
Розділ І ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття і предмет аграрного права
1. Аграрне право України — одна з найважливіших галузей національного права. Воно певною мірою є правонаступни-ком як колишнього колгоспного, так і сільськогосподарсько-го права. Однак на відміну від останнього (комплексної, ін-тегрованої галузі) аграрне право України перебуває в стані становлення як самостійної та інтегрованої галузі національ-ного права, котрій притаманні власний предмет, власні й част-ково інтегровані об'єкти, власні суб'єкти, методи, система.
Кожна галузь права характеризується властивим їй пред-метом правового регулювання. Таким своєрідним предметом є аграрні правовідносини, які, по-перше, випливають із спе-ціальної правосуб'єктності суб'єктів аграрного права, із специфіки їхніх завдань та предмета діяльності; по-друге, складаються в сфері виробництва продуктів харчування, про-довольства і сировини рослинного і тваринного походження, переробки і реалізації останньої суб'єктами аграрної підпри- \ ємницької діяльності. Аграрні правовідносини як предмет аграрного права являють собою взаємопов'язані інтегровані відносини майнового, земельного, членського, учасницького, корпоративного, управлінського й трудового характеру в усій багатогранності їх прояву в процесі здійснення завдань діяль-ності суб'єктів аграрного підприємництва.
їм притаманний певний суб'єктний склад, наділений спе-ціальною правосуб'єктністю, а також об'єктний склад, тобто засоби виробництва продуктів харчування, сировини й про-довольства рослинного і тваринного походження. Тому особ-ливістю діяльності суб'єктів аграрного підприємництва і властивостями об'єктів аграрного права визначається своє-рідність предмета аграрного права як галузі національного права. На своєрідність цього предмета впливає також прита-манне українському аграрному праву визначення й здійснен-
ня соціально-економічної діяльності колективних, коопера-тивних, корпоративних (по суті — приватних) та державних виробників товарної маси продовольства, продуктів харчу-вання і сировини рослинного і тваринного походження.
2. Предметом аграрного права є ті суспільні (в тому числі виробничі, підприємницькі та соціального спрямування) від-носини, що виникають у зв'язку з утворенням (заснуванням) і статутною діяльністю суб'єктів аграрного підприємництва всіх форм власності та легальних організаційно-правових форм господарювання. Вони являють собою складний комп-лекс відносин як за складом суб'єктів (зокрема громадян, які беруть участь і є членами чи акціонерами або учасниками суб'єктів аграрного підприємництва, кооперативного чи кор-поративного типів), так і за предметом та змістом. Суб'єкта-ми цих відносин є кожний аграрний ^підприємець зі статусом юридичної особи приватного права кооперативного чи кор-поративного типів і відповідно його члени чи акціонери або учасники. У підприємствах кооперативного типу між цією юридичною особою (кооперативом) та його членами виника-ють складні, засновані на праві членства, внутрішньогоспо-дарські трудові, управлінські, майнові та земельні правовід-носини. Як родове поняття всі вони складаються з окремих видів і зумовлюються характером виробничо-господарської, фінансової, соціально-побутової діяльності аграрного суб'єк-та підприємництва. Кожний з видів цих відносин має прита-I манний йому суб'єктний склад (наприклад, орган управлін-I ня), об'єкт та зміст правового регулювання. Майнові відноси-I ни, що складаються при цьому, своєю соціально-економіч-I ною основою мають власність і право власності, засноване на І членстві. Останнє позначається як на характері трудових, уп-I равлінських відносин, так і на сутності майнових відносин, І що виникають при розподілі прибутків між членами утворен-I ня, зокрема при одержанні членами колективного сільсько-I господарського підприємства (КСГП), сільськогосподарсько-I го виробничого кооперативу (ВСГК) чи спілки селян (СпС) І свого паю в разі виходу зі складу такої юридичної особи. Усі І Ці відносини за своїм предметом і суттю є аграрними.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 Інше на тему: ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок