Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Основні засоби ресоціалізації засуджених до позбавлення волі

Основні засоби ресоціалізації засуджених до позбавлення волі

Назва:
Основні засоби ресоціалізації засуджених до позбавлення волі
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
31,00 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Глава XI
Основні засоби ресоціалізації ' • засуджених до позбавлення волі І
Ці.'
§ 1. Поняття та правове регулювання режиму-в установах виконання покарань.
§ 2. Суспільно корисна праця як засіб ресоціалізації засуджених.
§ 3. Правова природа і основні завдання виховної роботи із засу-дженими.
§ 4. Правове регулювання та організація загальноосвітнього навчан-ня і професійної підготовки засуджених.
§ 1. Поняття та правове регулювання режиму | в установах виконання покарань '
На наш погляд, питання режиму позбавлення волі — одне з най-важливіших у кримінально-виконавчому праві. Термін "режим" час-то зустрічається в нормах діючого кримінального і кримінально-ви-конавчого законодавства. Проте в законі поняття режиму не визна-чене, а сам термін "режим" у законодавчих актах застосовується в різних значеннях. Таке неоднозначне вживання законодавцем термі-ну вимагає з'ясування його смислу.
Спроба визначити поняття режиму була зроблена ще у 20-ті ро-ки XX ст. проф. С. В. Познишевим: "Пенітенціарний режим, у ши-рокому смислі цього слова, обіймає всю систему заходів, за допомо-гою яких пенітенціарні установи прагнуть до досягнення своїх ці-лей". Професор Б. С. Утевський дав визначення режиму у вузькому смислі цього слова: "Режим складається з розпорядку дня, з регулю-вання порядку пересування в місцях позбавлення волі; із правил, які встановлюють форми спілкування засуджених із зовнішнім сві-том, із системи заходів заохочення і заходів дисциплінарного стяг-нення".
В юридичній літературі існує точка зору, згідно з якою норми ре-жиму, що мають каральний характер, входять до змісту покарання, а решта норм вказують на режим як на один з основних засобів ре-соціалізації засуджених. Дослідження норм притаманних режиму відбування покарання, показує, що їх можна розділити на чотири групи:
— норми, які встановлюють права і обов'язки засуджених;
— норми, які визначають межу ізоляції й інших правообмежень засуджених;
220
— норми, які регламентують або так чи інакше впливають на по-бут засуджених;
— норми, які обмежують конституційні й цивільні права засу-джених.
Отже, можна стверджувати, що норми, які регламентують ре-жим відбування покарання, визначають зміст кримінального пока-рання, тобто конкретизують кару. Цілком очевидно, що конкретиза-ція кари повинна мати на меті не лише спричинення засудженому певних позбавлень та обмежень фізичного, майнового, морального й іншого характеру, а й здійснювати позитивний вплив на суспільну думку з точки зору практичного втілення у життя окремих поло-жень кримінально-виконавчої політики, а також мати виховне зна-чення для засудженого.
В загальному значенні слово "режим" (франц. ге^ігпе, від лат. ге^ітеп — управління) розуміється як встановлений розпорядок життя (роботи, харчування, відпочинку тощо) або сукупність пра-вил, і норм для досягнення якоїсь мети1. Коли ж йдеться про режим засудженого до позбавлення волі, то цей термін вживається у спеці-альному, пенітенціарному значенні — як розпорядок життя людини, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі (тосіиз уіуепсіі). У цьому разі режим визначає специфіку умов, привнесених у життя засуджених до кримінального покарання притаманним йому ком-плексом правообмежень.
Поміщення осіб, які скоїли злочини, в місця позбавлення волі ставить потребу врегулювання правом їх спосіб життя, в тому числі й такого, який на волі регулюється просто нормами загальнолюд-ської моралі. Це особливо важливо тому, що різні елементи пока-рання (кари) навмисне спрямовані на спричинення засудженому страждань, переживань (ізоляція від суспільства, тримання під вар-тою, обмеження в побаченнях тощо). Тому при визначенні юридич-ної природи режиму відбування покарання у вигляді позбавлення волі потрібно виходити насамперед з того, що це правовий інститут, який регламентує спосіб життя засудженого в УВП. І сьогодні в нормах кримінально-виконавчого права закріплено, що засуджені зобов'язані проживати в спеціально обладнаних установах під вар-тою і цілодобовим наглядом, дотримуватися суворих правил пове-дінки й розпорядку дня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Інше на тему: Основні засоби ресоціалізації засуджених до позбавлення волі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок