Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Поняття і склад судових витрат, процесуальний порядок відшкодування судових витрат

Поняття і склад судових витрат, процесуальний порядок відшкодування судових витрат

Назва:
Поняття і склад судових витрат, процесуальний порядок відшкодування судових витрат
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,94 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Контрольна робота
Поняття і склад судових витрат, процесуальний порядок відшкодування судових витрат


Поняття і склад судових витрат
Під судовими витратами розуміють витрати органів дізнання, досудового слідства та суду під час здійснення ними провадження в тій або іншій справі, профінансовані з державного бюджету, тобто фактично витрати держави.
При віднесенні тих чи інших витрат до судових варто виходити з правової сутності певного процесуального інсти-туту. Стягнення судових витрат — не додатковий захід покарання за вчинений злочин. Не є воно і цивільно-пра-вовим заходом, оскільки стягнення витрат відбувається не за договором чи цивільно-правовим зобов'язанням. Наприк-лад, при стягненні за зобов'язанням, що виникає із запо-діяння шкоди, відповідні суми стягуються з особи, що за-подіяла шкоду. У кримінальному процесі витрати, що на-лежать до судових, стягуються не тільки без відома, а й часто навіть всупереч бажанню обвинуваченого; при стяг-ненні суд керується кримінально-процесуальними норма-ми, а не цивільними (правовими чи процесуальними). У цьому, зокрема, виявляється характер кримінально-проце-суальних відносин як одного з видів владних відносин.
Має значення і те, хто поніс витрати. До категорії су-дових витрат належать тільки витрати, понесені органа-ми дізнання, досудового слідства і судом. Тому суми, що стягуються відповідно до ст. 93 КПК за оплату праці адво-ката як захисника, призначеного судом, судовими витра-тами не є. Порядок їх стягнення регулюється спеціальною інструкцією про оплату праці адвокатів.
Нарешті, слід враховувати і безпосередню причину їх виникнення: судові витрати виникають у результаті здійснення кримінального судочинства, а не в результаті злочину. Злочин же є загальною причиною виникнення самого судочинства по певній справі, але не може розгля-датися як безпосередня причина витрат, тим більше, що не завжди обраний слідчим шлях доведення є єдино можли-вим. Розходження в підставах (безпосередніх причинах) виникнення витрат визначає відмінність судових витрат від інших сум, що підлягають стягненню з обвинуваченого.
Але, незважаючи на це, в науці кримінального процесу існує кілька підходів до визначення поняття судових ви-трат. Наприклад, В. М. Тертишник таким чином визна-чає поняття «судові витрати»: це витрати на кримінально-процесуальне провадження, відшкодування яких по-кладається на певних учасників процесу1.
Інші автори розуміють під судовими витратами витра-ти зі збирання і дослідження доказів2. Безперечно, судові витрати виникають у кримінальному судочинстві в резуль-таті діяльності учасників кримінального процесу, спря-мованої на розкриття злочинів. Відомо, що кримінальний процес — найбільш значна частина цієї діяльності, ос-кільки в ньому беруть безпосередню участь не тільки свідки, потерпілі, поняті, експерти, спеціалісти, перекладачі, а й працівники органів дізнання, слідчі, прокурори, судді, адвокати тощо, отже, відповідно до запропонованого фор-мулювання до судових витрат повинні бути віднесені ви-трати всіх цих осіб зі збирання і дослідження доказів, що суперечить чинному законодавству. Адже ст. 91 КПК відно-сить до судових витрат лише суворо визначену частину витрат, що виникають у результаті кримінально-процесу-альної діяльності, зокрема суми, витрачені на зберігання, пересилання і дослідження речових доказів.
Протилежну позицію з цього питання має і Л. Круглі-ков, який вважає, що в судові витрати можуть бути вклю-чені «лише такі витрати по кримінальній справі, що явля-ють собою винагороду чи компенсацію витрат, понесених особою, що залучалася органами досудового слідства чи судом для надання допомоги в процесі збирання, дослі-дження й оцінки доказів»3. Він розглядає судові витрати як реально понесені витрати фізичних і юридичних осіб, а також як винагороду за відволікання від звичайних занять.
На наш погляд, правильно зазначає В. Т. Томін, який відносить до судових витрат перераховані в законі матері-альні витрати, понесені органами дізнання, досудового слідства і судом, що можуть бути стягнені з винного4.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Поняття і склад судових витрат, процесуальний порядок відшкодування судових витрат

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок