Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Цивільне право України

Цивільне право України

Назва:
Цивільне право України
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,89 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольна робота
Цивільне право України


План:
Цивільне право України: поняття і система |
3
Цивільно–правові відносини, їх виникнення, зміна та припинення |
5
Суб'єкти цивільно-правових відносин |
8
Список використаної літератури |
13


1. Цивільне право України: поняття і система
Цивільне право — одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну гру-пу правових відносин за участю фізичних і юридич-них осіб та держави в цілому,
Цивільне право України, як будь-яка інша галузь права, характеризується предметом і методом право-вого регулювання.
Предмет правового регулювання цивільного пра-ва складають правові відносини, що регулюються цивільно-правовими нормами. Це, зокрема, такі гру-пи відносин: майнові відносини; особисті немайнові відносини,
Майновими, відносинами є правові відносини, що пов'язані з належністю, набуттям, володінням, ко-ристуванням і розпорядженням майном. Вони зу-мовлені використанням товарно-грошової форми.
Особисті немайнові відносини індивідуалізують особу, оскільки виникають завдяки здійсненню нею ЇЇ особистих прав і свобод (наприклад, право особи на життя, здоров'я, честь, гідність, ім'я та автор-ство), які поділяються на дві групи:
* особисті права, пов'язані з майновими (скажімо, 'права авторів на результати інтелектуальної праці в царині науки, літератури, мистецтва тощо);
* особисті права, не пов'язані з майновими (при-міром, права особи на честь, гідність, ім'я, лис-тування тощо).
Сторони цих відносин виступають як юридичне півні між собою, автономні та незалежні одна від од-ної, що є однією з характерних рис цивільно-право-вого методу. Учасниками цивільно-правових відно-син можуть бути фізичні особи (громадяни, інозем-ці, особи без громадянства), юридичні особи та дер-жава як у цілому, так і окремі соціальні утворення (адміністративно-територіальні одиниці, в тому чис-лі автономні утворення). З виникненням цивільно-правових відносин їхні учасники не можуть нав'язу-вати свою волю один одному, а тому їхні стосунки повинні базуватися на основі досягнутої згоди (наприклад, в основу реалізації договору купівлі-прода-жу сторони мають покласти досягнення спільної зго-ди відносно кількості, якості й ціни товару).
Цивільно-правовий метод характеризується таки-ми ознаками;
юридичною рівністю сторін;
диспозитивністю сторін, на підставі чого сторо-нам надається право визначати їхні взаємовід-носини на власний розсуд повністю або частково в межах, передбачених чинним законодавством;
особливим способом вирішення майнових спорів між учасниками цивільних правовідносин (че-рез загальний суд, арбітражний чи третейський суд);*
наявністю майнової відповідальності сторін.
Отже, цивільне право являє собою сукупність норм права, які регулюють майнові та особисті не-майнові відносини, що складаються в суспільстві між. фізичними і юридичними особами та іншими соціальними утвореннями на засадах юридичної рів-ності сторін.
Система цивільного права України визначає роз-міщення його складових у певній системі, обумовле-ній взаємозв'язком її елементів — юридичних норм та інститутів. Вона поділяється на дві частини: за-гальну та особливу.
2. Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна та припинення.
Цивільно-правові відносини — врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті не-майнові відносини, учасники яких виступають юри-дично рівними носіями прав та обов'язків.
Відповідно до статей 1, 2 Цивільного кодексу Ук-раїни зазначені відносини виникають у:
* державних, кооперативних та інших громад-
ських організацій між собою;
* громадян із державними, кооперативними та ін-
шими громадськими організаціями;
* громадян між собою.
Для цивільно-правових відносин є характерними специфічні ознаки, які вирізняють їх з-поміж інших видів правових відносин, що виникають у суспіль-стві. Зокрема, слід відзначити такі особливості:
цивільно-правові відносини — це майнові та осо-
бисті немайнові відносини;
учасники цих відносин характеризуються май-
новою відокремленістю та юридичною рівністю;
юридичні права та обов'язки суб'єктів цивільно-
правових відносин виникають, змінюються або
припиняються на підставі юридичних фактів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Цивільне право України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок