Загрузка...
Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Поняття і зміст господарського права, ТзОВ, відповідальність за порушення антимонопо-льного законодавства.

Загрузка...

Поняття і зміст господарського права, ТзОВ, відповідальність за порушення антимонопо-льного законодавства.

Назва:
Поняття і зміст господарського права, ТзОВ, відповідальність за порушення антимонопо-льного законодавства.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
17,08 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Контрольна робота з правознавства
Поняття і зміст господарського права, ТзОВ, відповідальність за порушення антимонопо-льного законодавства.


1. Поняття і зміст господарського права
2. ТзОВ
3. Відповідальність за порушення антимонопо-льного законодавства.
1. Господарське право, як і будь-яка інша юридична дис-ципліна, може бути визначене насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що ре-гулюються нормами господарського права. З цієї точки зо-ру господарське право є системою норм, які регулюють господарські відносини, тобто відносини, в які вступають організації, підприємці у процесі своєї господарської дія-льності. Господарські відносини у сфері економіки України становлять предмет господарського права.
Зміст предмета господарського права визначається двома основними поняттями: «народне господарство» і “господарська діяльність”.
Зазначені поняття визначаються в чинному законодавстві України. Так, згідно із Законом від 3 серпня 1990р. «Про економічну самостійність України» (Відомості Вер-хов. Ради УРСР.- 1990- № 34- Ст. 449) до народного господарства України належать усі розташовані на її терито-рії підприємства, установи, організації. В сукупності вони утворюють народногосподарський комплекс України (ст. І). Це основне коло суб'єктів, які здійснюють госпо-дарську діяльність. Історично склалося так, що абсолютна більшість цих суб'єктів є державними організаціями. У зв'язку з цим держава як власник цих підприємств, уста-нов та організацій здійснює в широких межах державне регулювання економіки. Відносини, що виникають при цьому, регулюються різними галузями права: господарсь-ким, адміністративним, фінансовим та ін.
Поняття «господарська діяльність» слід визначати та-кож виходячи з позиції законодавця, тобто на підставі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» та ст. 1, 20-22 За-кону «Про підприємства в Україні» (Відомості Верхов. Ра-ди України.- 1991.-№ 24.-Ст. 272).
Господарська діяльність як предмет господарського права - це виготовлення та реалізація продукції, виконан-ня робіт, надання послуг з метою одержання прибутку. Здійснюють її господарюючі суб'єкти - власники або власники основних фондів і оборотних коштів. Підприємства — суб'єкти господарського права можуть здійснювати всі ви-ди господарської діяльності, які не заборонені законодавс-твом України і не суперечать їхнім статутам (ст. 1 Закону «Про підприємства в Україні»).
Господарське право України розвивається як система норм, які регулюють три сектори економіки. Домінуючим є державний сектор, до якого належать різноманітні госпо-дарюючі суб'єкти, засновані на державній власності (бли-зький до нього сектор, заснований на комунальній влас-ності). Другий сектор становлять підприємства, засновані на колективній власності (західні економічні теорії вважа-ють його приватним, але він в нашій країні настільки одержавлений, що вважати його приватним немає достат-ніх підстав). Це - колективні підприємства, виробничі коо-перативи, господарські товариства.
Третім, найбільш цікавим сектором, що швидко розви-вається, є приватний сектор. З розвитком процесу привати-зації майна державних підприємств питома вага цього сек-тора зростатиме. Норми господарського права України бу-дуть «комерціалізуватися» (зменшуватиметься елемент державного регулювання). Воно перетворюватиметься у коме-рційне право, яке діятиме паралельно з цивільним.
У країнах ринкової економіки правові системи тради-ційно включають комерційне (не господарське, як у нас) право. Це системи норм права, що регулюють комерційну діяльність у широкому розумінні, тобто виробництво і ку-півлю-продаж товарів, робіт, послуг (а не в розумінні «пра-вил торгівлі»). У таких країнах, як Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки, комерційне право кодифікова-не у формі комерційних кодексів, які діють паралельно з цивільними кодексами.
У сфері економіки виникають і функціонують різнома-нітні відносини, пов'язані з господарською діяльністю. Зо-крема, держава здійснює функції загального управління економікою.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інше на тему: Поняття і зміст господарського права, ТзОВ, відповідальність за порушення антимонопо-льного законодавства.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок