Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Аудит -> Автоматизація накладної та калькуляційного листа

Автоматизація накладної та калькуляційного листа

Назва:
Автоматизація накладної та калькуляційного листа
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,65 KB
Завантажень:
325
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота
на тему:
Автоматизація накладної та калькуляційного листа


ЗМІСТ:
Вступ…………………………………………………………
I. Теоретична частина………………………………….
Склад витрат виробництва... …………………..
Використання баз даних та форм для підрахунку калькуляції, та використання функцій роботи з базами даних……………………………………
Практична частина……………………………………
Постановка задачі та автоматизація……………
Роздрук вихідних даних………………………...
Висновок…………………………………………………….
Список використаної літератури…………………………..


Вступ
Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових гос-подарських структур різних форм власності, розвиток міжна-родних економічних зв'язків, зумовлюють необхідність удоско-налення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.
Управління будь-яким підприємством вимагає систематич-ної інформації про здійснювані господарські процеси, їх харак-тер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгал-терського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства, з метою одержання інформації необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галу-зей і народного господарства в цілому.
Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно роз-ширює кількість користувачів обліковою і звітною інфор-мацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосе-редньо пов'язані з підприємництвом, а й зовнішні користувачі інформації, які мають прямий фінансовий інтерес: банки — при вирішенні питання про надання кредитів; постачальники — при укладенні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких інтересує рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й управління.
Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку в уп-равлінні господарською діяльністю, німецький вчений-економіст І. Ф. Шерр ще наприкінці XIX століття писав, що "Бухгалтерський облік — непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кож-ного підприємства".
Основні завдання теорії бухгалтерського обліку полягають у розробленні загальних методологічних основ організації бух-галтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах, науковому узагальненні сучасної практики організації обліку і контролю; удосконаленні діючих і створенні нових прогресивних способів облікової реєстрації і форм організації бухгалтерського обліку.
Перехід України до ринкової економіки, розвиток міжнарод-них економічних зв'язків зумовлюють необхідність удоскона-лення обліку, відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу від діючої системи бухгалтерського обліку до системи, орієнтова-ної на, ринкові умови господарювання, підвищенню ефектив-ності облікової інформації сприяє прийняття національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, .зобов'язань і господарських операцій підприємств і органі-зацій, Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", відповідних положень (стандартів) з бух-галтерського обліку.


І. Теоретична частина


1. Склад витрат виробництва.
Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку від цієї реалізації - головна мета виробничої діяльності підприємства. Характерною особливістю виробничих процесів є формування витрат на виробництво продукції.
Стан виробництва характеризується ефективністю, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю робітника у виробничому процесі. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності виникає потреба постійного порівняння понесених витрат і отриманих результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Автоматизація накладної та калькуляційного листа

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок