Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації

Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації

Назва:
Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
127,63 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Завдання

Скласти на одній з алгоритмічних мов програму, що запускається і видає на екран меню з двох пунктів (Обробка масиву, вихід).

На вибір першої опції меню ввести з клавіатури значення елементів двох масивів, що включають по 20 дійсних чисел, і вивести на екран монітора й у текстовий файл OBRAB.TXT:

- середнє значення елемента кожного з масивів;

- зміщену дисперсію і стандартне зміщене відхилення для кожного з масивів;

- з огляду на, що y=f(x), визначити коефіцієнт парної кореляції і зробити висновки про ступінь відхилення зв'язку між xi і yi від лінійної.

На вибір другої опції чи меню натисканні користувачем на клавішу ESC здійснити вихід із програми.

Вступ

Більшість галузей науки і техніки активно у своїй діяльності ви-користовують різноманітні методи експерименту і вимірюваль-ну техніку.Але в силу великої змінюваності об'єктів неможливо проводити навіть самі прості експерименти без використання математичних методів обробки дослідних даних.

Часто обробка дослідних даних полягає в дослідженні рядів

числових даних, які можуть складатися з великої кількості ва-ріант, тому матеметична статистика використовує у своїх мето-дах багато однакових операцій. Виконання цих операцій люди-

ною недоцільне з точки зору точності виконання та економічної доцільності.Це підвищує інтерес до використання в математи-чній статистиці ЕОМ, які значно прискорюють виконання обра-хунків.Саме тому важливою є здача розробки відповідного про-грамного забезпечення для ЕОМ.

Теоретичні відомості

Для зручності оцінки варіаційний ряд характеризують деяки-ми параметрама: середнє арифметичне, дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції.

Середнє арифметичне- найбільш універсальна характеристика ряду.Знаходження середнього арифметичного-це заміна всіх ва-

ріант сукупності абстрактною середньою величиною

X = /n

де Х- середнє арифметичне ряду;

n- кількість елементів ряду;

Хі- елементи ряду.

Середнє арифметичне дає перше загальне поняття про сукуп-ність величин, що вивчаються.Однак воно не дає уявлення про змінюваність ряду. Для цієї характеристики вводять спеціальну

величину- дисперсію, або середній квадрат відхилень.

Розмірність дисперсії рівна квадрату розмірності величини, що вивчається, тому це викликає певну незручність.Тому для

вимірювання розсіяння прийнято використовувати так зване

стандартне або середнє квадратичне відхилення S, яке дістають

шляхом добування квадратного кореня з дисперсії

Частіше всього в результаті експерименту кожному значенню

одного признака- факторіального- відповідає цілий ряд значень

другого признака- результативного. Такі звязки прийнято нази-вати кореляційними.Побудувавши графік залежності між вели-

чинами, ми можемо периконатися в наявності кореляції і вста-новити її тип. Але такого аналізу мало: необхідно оцінити тіс-ноту звязку між величинами, встановити, наскільки близько во-на близька до функціонального зв'язку.

В якості числового показника тісноти зв'язку простої лінійної

кореляції використовують число, яке називають коефіцієнтом

кореляції.

Коефіцієнт кореляції r розраховують по формулі:

5

Значення коефіцієнта кореляції можуть знаходитися в межах

від +1 при пямому функціональному звязку до -1 при зворот-ньому функціональному звязку. Якщо коефіцієнт кореляції рі-

вен 0, то з'язку між рядами не має. Тому тісноту зв'язку оціню-

ють, виходячи з того, наскільки абсолютна величина r відмінна

від 0 і наближається до 1.Що ж до знаку, то він тьльки показує

характер залежності.

Прийнято вважати, що при r=0,20-0,30 кореляційна залеж-ність слабка, при r=0,50-0,60 - середня, а при r=0,80-0,90- силь-

на (тісна).

Опис інтерфейсу та інструкція користувачеві

При запуску програми перш за все на екран з'являється графічне зо-браження,яке знаходиться у файлі Welcome.bmp, вихід з нього здійсню-ється натисненням будь-якої клавіші.Далі на екрані з'являється робочий стіл - головне меню програми(Main menu). На ньому розміщені сім об'є-

мних прямокутників- кнопок(Exit, Help-F1, Processing of arrays, Theory,

Information, Delete the fail, Look the fail ), активізація яких призведе до виконання відповідних дій. При активізації кнопки Processing of arrays у

Текстовому режимі з'явиться синє поле з білою подвійною рамкою, де і

Вводяться дані- елементи масивів.З цього режиму можна вийти у голов-не меню, якщо вказати кількість елементів у масивах, що рівна 0. Після

введення даних і натиснення клавіші Enter з'являється меню з трьох клавіш(Copy in the fail, Next processing, Exit),над яким містяться резуль-

тати виконання програми: відомості про середнє значення, дисперсію, стандартне відхилення кожного з масивів, а та кож виводиться коефіці-єнт кореляції і робляться відповідні виснлвки про нього. Дані виводять-ся у спеціально виділені рядки білого кольору.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Курсова робота на тему: Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок