Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Розподілені системи

Розподілені системи

Назва:
Розподілені системи
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
39,49 KB
Завантажень:
113
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розподілені системи – це мережі, головна ознака яких – наявність кількох центрів оброблення даних, що дає змогу виконувати паралельні обчислення. До роз-поділених систем належать мультипроцесорні комп'ю-тери, багатомашинні системи, комп'ютерні мережі.
Мультипроцесорний комп'ютер – комп'ютер з кількома про-цесорами, кожен з яких незалежно від інших виконує свою програму, а взаємодія між ними відбувається через спільну опе-ративну пам'ять.
Усі процесори мають спільну ОС, що керує обчислю-вальним навантаженням між процесорами. Терито-ріальну розподіленість мультипроцесор не підтримує – всі його блоки розташовані б одній конструкції. Найго-ловніша особливість – висока продуктивність завдя-ки паралельній роботі процесорів, відмовостійкість.
Багатомашинна система – обчислювальний комплекс, що міс-тить кілька комп'ютерів, кожен з яких працює під керуванням власної ОС.
Програмні та апаратні засоби зв'язку комп'ютерів за-безпечують роботу всіх комп'ютерів як єдиного цілого. Ці засоби мають високу швидкість і містять програмні модулі, що розподіляють обчислювальне навантаження та здійснюють синхронізацію обчислень. У багатомашин-них системах досягаються висока відмовостійкість, до-сить висока продуктивність (але менша, ніж у мульти-процесорів, через слабкіші зв'язки між процесорами).
Комп'ютерна мережа – сукупність комп'ютерів, об'єднаних за-собами передачі даних.
За допомогою зв'язку один комп'ютер дістає доступ до таких ресурсів іншого, як дані, периферійні пристрої (принтери, модеми, факси тощо); ця властивість назива-ється прозорістю мережі. Використання комп'ютерних мереж дає такі переваги підприємству, як розподіл ре-сурсів великої вартості, вдосконалення комунікацій, по-ліпшення доступу до інформації, швидке та якісне при-йняття рішень, територіальний розподіл комп'ютерів.
Залежно від розташування комп'ютерів мережі по-діляють на локальні та глобальні.
Глобальна мережа може включати інші такі мере-жі, локальні мережі, окремі віддалені комп'ютери. У свою чергу, глобальні мережі можуть бути міськими, ре-гіональними, національними, транснаціональними. Еле-менти таких мереж можуть розташовуватися на знач-ній відстані один від одного.
Локальні обчислювальні мережі (ЛОМ) об'єднують комп'ютери, розташовані на віддалі не більше кількох кілометрів, які з'єднуються між собою за допомогою швидкісних ліній зв'язку і спільно використовують про-грамні та апаратні ресурси. Як правило, ЛОМ створю-ють у межах однієї організації. Такі мережі також на-зиваються корпоративними системами.
ЛОКАЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Апаратні засоби ЛОМ. Найпростіший тип ЛОМ – комп'ютери, що мають вбудовану мережну плату і з'єд-нані між собою за допомогою кабеля. Складнішою струк-турою є з'єднання комп'ютерів (робочих станцій) та по-тужного комп'ютера (сервера). Основні компоненти комп'ютерної мережі – це робочі станції, сервери, інтерфейсні плати, кабелі.
Комп'ютерні мережі складаються із вузлів (окрема фізична одиниця мережі), якими можуть бути комп'ютер, принтер або інший пристрій, зв'язаний з мережею. Комп'ютери поділяють на два типи: робочі станції, на яких працюють користувачі, та сервери, що обслугову-ють ці станції.
Сервери використовуються для об'єднання і розподілу ресурсів комп'ютерної мережі між клієнтами. Це можуть бути один досить потужний комп'ютер або кілька ком-п'ютерів, один із яких – головний, а решта – резервні, чи логічне розширення головного сервера. Сукупність сер-вера і підключених до нього комп'ютерів є доменом.
Існують файлові сервери (для роботи із файлами ком-п'ютерної мережі), принт-сервери, сервери зв'язку (для розширення можливостей факсу або модема) тощо.
Файловий сервер обслуговує всю комп'ютерну мере-жу, тому він повинен мати досить високі якісні характе-ристики, його накопичувачі – велику ємність пам'яті, тривалий термін роботи. Файлові сервери можуть вико-ристовувати іншу ОС, ніж робочі станції (наприклад, NetWare Novell). Комп'ютери, які одночасно можуть ви-конувати функції файлового сервера та робочої станції при роботі в мережі, утворюють однорангову комп'ютер-ну мережу, тобто таку, де всім вузлам мережі надано однаковий пріоритет, при цьому ресурси кожного вузла доступні іншим вузлам мережі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Курсова робота на тему: Розподілені системи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок