Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Екологія -> Фактори оточуючого середовища та їх вплив.

Фактори оточуючого середовища та їх вплив.

Назва:
Фактори оточуючого середовища та їх вплив.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,21 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КУРСОВА РОБОТА
з екології
Фактори оточуючого середовища та їх вплив.


План
Поняття про оточуюче середовище.
Екологічні фактори: абіотичні фактори – кліматичні /світло і температура.
Біотичні фактори.
Антропогенні фактори.
Прямий і непрямий вплив факторів і їх діапазони.


1. Поняття про оточуюче середовище.
Навколишнє середовище розглядають зазвичай як комплекс міжнародних, державних, регіональних, локальних, адміністративно-господарських, технологічних і громадських заходів, спрямованих на збереження та забезпечення раціонального природокористування, відновлення, охоро-ну та примноження природних ресурсів для блага людського суспільства і підтримання біологічної та екологічної рівноваги біосфери. Вчені західних країн розрізняють, як правило, науку екологію і науки про навколишнє середовище. Екологія вивчає групи факторів середовища, які впливають на організми: абіотичні, (неживої природи — температура, вологість повітря й ґрунту, світло, хімічний склад атмосфери, води, ґрунту та ін.), біотичні (різні внутрішньовидові та міжвидові відносини організмів у природному угрупо-ванні) і антропогенні (вплив діяльності людини на живу природу). Охорона природи розглядає тільки третій фактор — вплив людини на середовище, який, проте, не в усьому збігається із загальноекологічним підходом.
Охорона природи — і ширша, і вужча від розділу екології, що досліджує вплив антропогенного фактора на природу: вужча — тому що аналізується не будь-яка дія, а лише та, наслідок якої може мати значення для життя люд-ського суспільства; ширша — оскільки розглядається вплив антропогенного фактора не лише на органічний світ, а й на неживу природу. Відмінність між екологією і охороною природного середовища полягає ще й у масштабах досліджуваних об'єктів. Якщо охорона навколишнього середовища розгля-дає вплив факторів на рівні мікро- та мезоекосистем, то екологія — на рівні біосфери. Однак це збільшення масштабу не призводить до зміни мети, об'-єкта, предмета й методу дослідження, воно лише розширює його межі.
Спочатку сформувалася загальна екологія як розділ загальної біоло-гії. Далі сформувалася охорона навколишнього природного середовища в результаті технічного розвитку антропогенезу. Проте між ними існував розрив, і лише екологія поєднала ці два розділи науки і стала їх спільною теоретичною базою. Нині формується новий напрям — екологія техно-генних екосистем. Його правильніше було б назвати «Техногенна безпе-ка біосфери». Метою останнього є дослідження генезису забруднень біо-сфери внаслідок розвитку техногенних процесів різних виробництв та за-побігання цим забрудненням.
2. Екологічні фактори
Вплив середовища на організми зазвичай оцінюють через окремі фак-тори"! Поняття умов екологія замінила поняттям фактора. Екологічний фактор -- це будь-який нерозчленований далі елемент середовища, здат-ний прямо чи опосередковано впливати на живі організми хоча б упро-довж однієї з фаз їх індивідуального розвитку. Фактори поділяють на три групи: абіотичні (або фізико-хімічні), біотичні та антропогенні. До абіо-тичних належать кліматичні, атмосферні, ґрунтові (едафічні), геоморфо-логічні (орографічні), гідрологічні та ін. До біотичних належать фактори живої природи — вплив одних організмів або їх співтовариств на інші. Ці впливи можуть бути з боку рослин (фітогенні), тварин (зоогенні), мікро-організмів, грибів тощо. Антропогенні — це фактори людської діяльнос-ті. Серед них розрізняють фактори прямого впливу на організми (напри-клад, промисел) і опосередкованого — вплив на місце проживання (на-приклад, забруднення середовища, знищення рослинного покриву, будів-ництво гребель на ріках тощо).
Визначення екологічного фактора характеризується такими ознаками:
1) нерозчленованість даного елемента середовища. Наприклад, глиби-ну водойми не можна розглядати як екологічний фактор, тому Ідо глиби-на впливає на мешканців водойми не безпосередньо, а через збільшення тиску, зменшення освітлення, зниження температури, збільшення солоно-сті, зменшення вмісту кисню тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Фактори оточуючого середовища та їх вплив.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок