Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві

Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві

Назва:
Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,00 KB
Завантажень:
312
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Курсова робота
з економічної теорії на тему:
Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві


ЗМІСТ
Вступ
Проблема конкуренції в економічній науці не є новою. Дослідники досить детально проаналізували такі питання, як поняття конкуренції, форми та методи конкурентної боротьби, механізм конкуренції тощо. Класиками вивчення конкуренції є А. Сміт (теорія досконалої конкуренції), Д. Рікардо (принцип порівняльних конкурент-них переваг), К. Маркс (основний закон і механізм конкуренції), В. Ле-нін (питання виникнення та розвитку монополій), А. Маршалл (позитив-ні риси діяльності монополій, виділення творчої і руйнівної конкуренції), Д. Робінсон і Е. Чемберлін (проблеми монополістичної конкуренції), А. Курно (теорія чистої монополії і дуополії, пізніше — олігополії).
Значний вклад у теоретичні моделі олігополії і монополії внесли Ф. Еджуорт (математичний опис), А. Лернер (монопольна влада та її оцінка), К. Вікселль (конкуренція та цінова дискримінація), Й. Шум-петер, Ф. Хайєк та інші.
Значну увагу конкуренції приділяли С. Брю, Дж. Кейнс, І. Кірцнер, К. Макконнелл, Дж. Мілль, Ф. Найт, А. Пігу, М. Портер, П. Хайне. Певний внесок у розвиток теорії конкуренції зробили російські вчені Г. Азоєв, Ю. Коробов, Л. Раменський, Р. Фатхутдінов, Д. Юданов, а та-кож вітчизняні науковці А. Гальчинський, В. Глущенко, М. Єрмошен-ко, П. Єщенко, С. Мочерний, Ю. Палкін, А. Пелих та ін.
Надбанням економічної теорії є детальний аналіз чотирьох класич-них видів конкуренції: чистої (досконалої), монополістичної, олігопо-лії, монополії. Крім того, виділяють також міжгалузеву та галузеву кон-куренцію, функціональну і видову, цінову або нецінову.
Але, поза сумнівом, дослідження конкуренції є актуальним і сьо-годні. Це пояснюється тим, що для країн з розвинутою економікою конкурентне середовище є обов'язковою умовою і сутнісною рисою існування. Для трансформаційних економік постсоціалістичного типу створення конкурентного механізму функціонування економічної сис-теми є першочерговим завданням, яке має на меті утвердження в еко-номіці критичної маси ринкових перетворень. Це засвідчується і у По-сланні Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального роз-витку України на 2002—2011 роки», де основними чинниками розвитку вже діючих ринкових механізмів називаються розвиток конкуренції та поглиблення відповідно до критеріїв ЄС лібералізації всіх сфер еко-номічної діяльності.
І хоча конкурентні середовища різних економічних систем відріз-няються неоднаковим рівнем зрілості конкурентних відносин, будь-яка держава є учасником формування нового міжнародного конку-рентного порядку, а, отже, відчуває на собі вплив процесу інтернаціо-налізації конкуренції.
Аналіз досліджень і публікацій
Щоб повніше зрозуміти сут-ність конкуренції, можна навести визначення, сформульовані деякими ав-торами.
К. Макконнелл і С. Брю вважають, що конкуренція — це наявність на ринку великої кількості незалежних покупців та продавців, можли-вість для покупців та продавців вільно входити на ринок і виходити з нього .
Й. Шумпетер визначав конкуренцію як суперництво старого з но-вим, з інноваціями.
Нобелівський лауреат з економіки 1974 р., австрійський вчений Фридрих А. фон Хайєк відзначає, що конкуренція — це процес, за до-помогою якого люди отримують і передають знання. На його думку, на ринку тільки завдяки конкуренції приховане стає явним.
У своїй книзі «Міжнародна конкуренція» М. Портер зазначає, що конкуренція — це динамічний процес, який розвивається, це ланд-шафт, який безперервно змінюється, на якому з'являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси та нові ринкові сег-менти.
Г.Азоєв під конкуренцією розуміє суперництво у будь-якій сфері діяльності між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), зацікавленими у досягненні однієї мети .
А. Юданов стверджує, що ринкова конкуренція — це боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, яка ведеть-ся ними на доступних сегментах ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок