Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Територіально-виробничі комплекси України

Територіально-виробничі комплекси України

Назва:
Територіально-виробничі комплекси України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,19 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота з РПС
Територіально-виробничі комплекси України
Зміст.
Вступ.
Поняття, сутність та складові виробничого комплексу та виробничої інфраструктури.
Формування територіально-виробничих комплексів України.
Територіально виробничі комплекси України.
Висновок.
Література.
Вступ а
Важливими елементами формування і функціонування територіальних галузевих, міжгалузевих, інтегральних комплексів є економіко-екологічні і демографічні. Вони сприяють у рамках ТВК кращому забезпеченню комплексної переробки сировини, вико-ристанню природних, трудових і матеріальних ресурсів, ефектив-ній організації суспільного виробництва, створенню системи посе-лень із необхідними умовами праці і життя людей.
У господарському комплексі України можна виділити 57 ТВК, які сформувалися або перебувають на стадії формування, та понад 300 різних промислових центрів, що безпосередньо не належать до територіального складу вищих за таксономічним рангом структурних елементів, оскільки переважна більшість цих структурних еле-ментів має невеликі розміри.
В Україні, де високе господарське освоєння території, зокрема Донбасу та Придніпров'я, а також густонаселених великих міст інших районів, слід удосконалювати ТВК внаслідок оптимізації їх галузевої структури, технічного переобладнання підприємств, раціоналізації внутрішніх і міжгалузевих транспортно-економічних зв'язків, поси-лення дії інтенсивних факторів. Це основний шлях розв'язання про-блеми вдосконалення територіальної організації продуктивних силі джерело економії суспільної праці в Україні.
Отже, як показує світовий досвід, в Україні потрібні нові методи вирішення регіональних питань економічного розвитку, насампе-ред більш глибоке вивчення загальноекономічної теорії розвитку ринкової економіки, оскільки вона є основою регіонального стра-тегічного планування.
1. Поняття, сутність та складові виробничого комплексу та виробничої інфраструктури
Виробничий комплекс, як складова частина національної еко-номіки, являє собою цілісну сукупність підприємств виробничого спрямування, поєднаних між собою елементами виробничої інфра-структури та організаційною системою управління господарством. При цьому сама національна економіка може розглядатися як систе-ма, сформована учасниками економічного циклу суспільного вироб-ництва, які виробляють товари й послуги, а також приймають участь в їх обміні, розподілу й споживанні в межах країни. Інтегральним показником оцінки економічного розвитку національної економіки є показник валового внутрішнього продукту (ВВП), який характери-зує рівень розвитку продуктивних сил країни, особливості його структури, ефективність функціонування окремих галузей, рівень участі країни у світових інтеграційних процесах. В регіональному вимірі інтегральним показником економічного розвитку є виробниц-тво валової доданої вартості (ВДВ). Виробничий комплекс країни є основною ланкою економіки, яка виробляє товари, а виробнича інфраструктура надає значну, а в окремих регіонах - переважну ча-стку послуг.
Національна економіка характеризується організаційно-еконо-мічною, соціально-економічною (інституціональною) та виробничо-технологічною структурами, які відображають внутрішні співвідно-шення її складових з точки зору організації виробництва, розподілу форм власності та існуючих його технологічних циклів.
Виробничі комплекси виділяються за організаційно-економічними та виробничо-технологічними ознаками. Інституціональна структура справ-ляє помітний вплив на ефективність функціонування виробничого комплексу.
Виробничий комплекс характеризується структурою вироб-ництва — співвідношенням між його галузями, яке виражає госпо-дарські пропорції та стан суспільного поділу праці. Структура ви-робництва визначається як натуральними, так і вартісними показни-ками (валовий внутрішній продукт, валова додана вартість, чи-сельність зайнятих, вартість основного капіталу). Вона характери-зується галузевими, територіальними, відтворювальними про-порціями, а також пропорціями міжрегіонального товарообміну.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Територіально-виробничі комплекси України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок