Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

Назва:
Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
19,97 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Доповідь на тему:
"Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу"


ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ, КЛАСИФІКАЦІЯ
Економічна діяльність окремих гос-подарюючих суб'єктів та країни в ціло-му значною мірою характеризується об-сягом здійснюваних інвестицій.
Термін "інвестиції" означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладен-ня капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення.
За фінансовим визначенням, ІН-ВЕСТИЦІЇ - це всі види активів (кош-тів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином:
інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та техніч-не переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни обо-ротного капіталу, оскільки зміни у то-варно-матеріальних запасах здебіль-шого залежать від руху видатків на основний капітал.
Інвестиції в об'єкти підприємниць-кої діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та плану-вання інвестиції класифікуються за різ-ними ознаками.
1. За об'єктами вкладень виділяють-ся реальні та фінансові інвестиції.
Під РЕАЛЬНИМИ інвестиціями розу-міють вкладення коштів у реальні ак-тиви - як матеріальні, так і немате-ріальні (Іноді вкладення коштів у нема-теріальні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, характеризу-ються як інноваційні Інвестиції).
Під ФІНАНСОВИМИ Інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фі-нансові активи, серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення коштів у цінні папери.
2. За характером участі в інвесту-ванні виділяються прямі та непрямі інвес-тиції.
Під ПРЯМИМИ інвестиціями розумі-ється безпосереднє вкладення коштів Інвестором в об'єкти Інвестування.
Під НЕПРЯМИМИ Інвестиціями ро-зуміється інвестування, опосередко-ване іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).
3. За періодом інвестування розріз-няють короткострокові та довгострокові інвестиції.
Під КОРОТКОСТРОКОВИМИ інвес-тиціями розуміють звичайно вкла-дення капіталу на період, не більше одного року.
Під ДОВГОСТРОКОВИМИ інвести-ціями розуміють вкладення капіталу на період більше одного року.
У практиці великих інвестиційних компаній довгострокові інвестиції деталі-зуються таким чином:
а) до 2 років;б) від 2 до 3 років;в) від 3 до 5 років;г) понад 5 років.
4. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні (акціо-нерні), державні, іноземні та спільні.
5. За регіональною ознакою виді-ляють інвестиції всередині країни та за кордоном.
Під ВНУТРІШНІМИ інвестиціями розуміють вкладення коштів у об'єкти інвестування, розміщені в межах даної країни.
Під інвестиціями ЗА КОРДОНОМ (іноземні Інвестиції) розуміють вкла-дення коштів у об'єкти Інвестування, розміщені за межами даної країни.
Під інвестиціями звичайно розумі-ються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соці-альні програми, в охорону навколишньо-го середовища. Інвестиції виражають усі види майнових та інтелектуальних цінно-стей, які вкладаються в об'єкти підприєм-ницької та інших видів діяльності, у ре-зультаті якої формується прибуток (до-ход) або досягається соціальний ефект. Державні інвестиції можуть здійснюва-тись і з метою регулювання розвитку економіки. Основними цінностями інвестицій є:*
рухоме та нерухоме майно (будівлі, спо-руди, обладнання та інші матеріальні цін-ності);*
кошти, цільові банківські внески, кре-дити, акції та інші цінні папери;*
майнові права, похідні від авторського права - ліцензії, "ноу-хау", досвід та інші інтелектуальні цінності;*
право користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші май-нові права.
Головним об'єктом вивчення висту-пали капітальні вкладення як процес ру-ху вартості, авансованої у розширене від-творення основних фондів. Основна увага приділялась вивченню структури дже-рел фінансування капітальних вкладень, договірним стосункам замовників та під-рядників, ролі банків як установ, що здій-снюють фінансування та кредитування капітальних вкладень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок