Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Вхідні і вихідні грошові потоки

Вхідні і вихідні грошові потоки

Назва:
Вхідні і вихідні грошові потоки
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,36 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Вхідні і вихідні грошові потоки
(надходження підприємства)


Поняття грошового потоку, його значення для фінансової діяльності підприємства.
Господарська діяльність будь-якого під-приємства нерозривно пов'язана з рухом коштів. Кожна господарська операція супроводжується або надходженням, або витратою коштів. Кошти обслуговують практично всі аспекти операційної, інве-стиційної і фінансової діяльності.
Неперервний процес руху коштів у часі являє собою грошовий потік, який образно порівнюють із системою "фінан-сового кровообігу", що забезпечує жит-тєздатність організації. Від повноти і вчасності забезпечення процесу поста-чання, виробництва і збуту продукції грошовими ресурсами залежать резуль-тати основної (операційної) діяльності підприємства, ступінь його фінансової стабільності і платоспроможності, кон-курентні переваги, необхідні для поточ-ного і перспективного розвитку. Тому сучасному бухгалтеру, фінансовому ме-неджеру потрібно знати сучасні методи аналізу грошових потоків, що використовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці.
Для забезпечення ефективного управління грошовими пото-ками доцільно здійснювати їхню класифікацію за різними озна-ками, методичний підхід до якої найбільш докладно висвітлено в працях І.А. Бланка.
1. За спрямованістю руху коштів виділяють такі види грошо-вих потоків:*
додатний грошовий потік (приплив коштів);*
від'ємний грошовий потік (відплив коштів).
Слід зазначити їхню тісну взаємозумовленість (рис.2.1): збій у часі або в обсязі одного з них зумовлює збій і іншого потоку. Тому їх доціль-но розглядати у взаємозв'язку як єдиний об'єкт управління.
2. За методом обчислення обсягу:*
валовий грошовий потік — це всі надходження або вся сума витрати коштів в аналізованому періоді;*
чистий грошовий потік (ЧГІІ), що становить різницю між додатним (ДГІІ) і від'ємним (ВГП) потоками коштів в аналізова-ному періоді:
ЧГП = ДГП - ВГП.
ЧГІІ може бути як додатною, так і від'ємною величиною.
3. За видами діяльності:
грошовий потік від операційної діяльності (відображає над-ходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, податкових платежів, відрахувань органам соцстраху і т. їв.);
грошовий потік від інвестиційної діяльності — це надхо-дження і витрати коштів, пов'язані з процесом реального і фінан-сового Інвестування; *
грошовий потік від фінансової діяльності — це надходжен-ня і виплати коштів, пов'язані із залученням додаткового акціо-нерного і пайового капіталу, одержанням довгострокових і корот-кострокових кредитів та позик, з виплатою дивідендів і т. ін.
4. За рівнем достатності обсягу розрізняють:*
надлишковий грошовий потік, при якому надходження коштів значно перевищують реальну потребу підприємства у фінансових ресурсах, у результаті чого накопичуються і просто-юють вільні залишки готівки на рахунках у банку;*
дефіцитний грошовий потік, при якому надходження кош-тів значно нижче від реальних потреб підприємства.
5. За неперервністю формування розрізняють:*
регулярний грошовий потік, при якому в розглянутому пе-ріоді за окремими господарськими операціями здійснюється ре-гулярний приплив або відплив коштів;*
дискретний (епізодичний) грошовий потік, пов'язаний зі здійсненням одиничних господарських операцій у розглянутому періоді.
6. За стабільністю часових інтервалів регулярні грошові по-токи можуть бути:*
з рівномірними часовими інтервалами, що називається ануїтетом;*
з нерівномірними часовими інтервалами.
7. За періодом часу:*
короткострокові грошові потоки (до року);*
довгострокові грошові потоки (понад рік).
8. Залежно від того, коли надходять кошти — на початку пері-оду (передоплата) чи наприкінці періоду — розрізняють грошові потоки:*
пренумерандо;*
постнумерандо.
9. За видами використовуваних валют розрізняють:*
грошові потоки в національній валюті;*
грошові потоки в іноземній валюті.
10. За законністю здійснення виділяють:*
легальний грошовий потік, що відповідає чинним правовим нормам і податковому законодавству;
нелегальний грошовий потік, що здійснюється з порушен-ням прийнятих норм з метою відхилення від оподатковування й особистої вигоди.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Вхідні і вихідні грошові потоки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок