Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Методи і прийоми економічного аналізу

Методи і прийоми економічного аналізу

Назва:
Методи і прийоми економічного аналізу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
13,18 KB
Завантажень:
61
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Контрольна робота
З предмету “Економічний аналіз”
тема
Методи і прийоми економічного аналізу


ЗМІСТ


1. Методи і прийоми економічного аналізу
Застосування діалектичного підходу в економічному аналізі викликає до життя такі найхарактерніші особливості його методу.
По-перше, це системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, який виявляється у комплексному ви-вченні взаємопов'язаних економічних, організаційних, тех-нічних та інших факторів, у застосуванні системи показ-ників для аналізу, про що йшлося у попередніх главах цього посібника.
По-друге, це широке використання логічних методів, а саме: дедукції та індукції. Дедукція — такий метод ви-вчення економічних явищ, коли нові знання про об'єкт здобувають шляхом переходу від загальних фактів до окре-мих висновків. Індукція — навпаки, такий логічний ме-тод, за якого міркування ведеться від окремих, поодино-ких фактів, положень до загальних висновків. Наочним прикладом використання дедуктивного підходу є розв'язан-ня аналітичної задачі, суть якої зводиться до виявлення причин (факторів), що зумовили той чи інший фінансовий результат діяльності підприємства, наприклад прибуток:
За ознакою предмета методи та прийоми фінансового аналізу тради-ційно поділяють на такі: аналізи вертикальний, горизонтальний та відносних показників (коефіцієнтів).
Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об'єкта, наприклад структури активів, пасивів, при-бутку від звичайної діяльності, операційних витрат тощо.
За допомогою вертикального аналізу порівнюють відносні по-казники за підприємствами, що істотно різняться за абсолютними
показниками обсягів виробництва і залучених фінансових ресурсів. Вертикальний аналіз зменшує вплив на вартісні показники інфляцій-ного фактора.
Горизонтальний аналіз має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів).
Горизонтальний та вертикальний аналізи доповнюють один одно-го. На практиці складають аналітичні таблиці, де одночасно вико-ристовують прийоми вертикального та горизонтального аналізів.
Аналіз відносних показників. Відомо понад 200 відносних аналі-тичних показників, які можна розраховувати на основі фінансової звітності. Фінансовий аналітик не повинен намагатися розрахувати все, що можливо. Досвід свідчить, що кілька правильно вибраних ко-ефіцієнтів містять потрібну інформацію. Користь кожного конкретно-го коефіцієнта суворо визначена метою аналізу. Тому до здійснення аналізу необхідно з'ясувати, з погляду якого користувача він вико-нується, його мету та регламентовані або рекомендовані кількісні зна-чення показників.
Серед традиційних статистичних методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється аналітична обробка (голов-ним чином первісна), найпоширеніші такі:—
використання абсолютних і відносних величин;—
використання середніх величин;—
порівняння;—
побудова рядів динаміки;—
групування;—
балансовий метод;—
індексний метод.
Абсолютні величини економічних явищ і процесів — це конкретні числові вирази цих явищ і процесів (обсяг виробництва, сума доходів, витрат, прибутку тощо). Без ви-користання даних про ці величини аналіз найчастіше не може бути повноцінним, проте, на противагу статистиці, де абсолютні величини є основними вимірниками, в аналізі
вони служать головним чином для розрахунку відносних і середніх величин.
Відносні величини — це величини, які встановлюються шляхом порівняння з будь-якими іншими (процент, пито-ма вага, індекс, темп зростання, прибуток на одну гривню вкладеного капіталу тощо). Тільки відносні величини да-ють точне і наочне уявлення про розвиток того чи іншого економічного явища.
Середні величини — це абстрактні величини, за допо-могою яких досягається узагальнення відповідних сукуп-ностей типових, однорідних явищ, процесів, показників. Без обчислення середніх величин неможливо досліджувати процеси з метою виявлення їх закономірностей, вивчати явища за різними сукупностями, вивчати явища, що зміню-ються, у динаміці, нівелювати нетипові, випадкові варіанти значень показників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Методи і прийоми економічного аналізу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок