Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Доходи і видатки державного бюджету України

Доходи і видатки державного бюджету України

Назва:
Доходи і видатки державного бюджету України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,68 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Доходи і видатки державного бюджету України
курсова робота з фінансів


ЗМІСТ


Вступ
Актуальність теми дослідження. У процесі ринкового реформування економіки важливим є визнання того, що макроекономічна стабілізація не можлива без значної, глибинної перебудови державних фінансів у цілому і бюджету як центральної їх ланки зокрема. Бюджет є не тільки фінансовим планом створення централізованого фонду і перерозподілу державних ресурсів з використанням цілісної системи платежів, обліку і звітності, він – один з основних засобів макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Державний бюджет фактично забезпечує існування країни, розвиток її економіки і культури, соціальний захист населення. Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів виробництва, соціального розвитку, активізує заходи щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також цільового і економного витрачання державних коштів. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів на державному рівні і повсякденної роботи на місцях для забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджету доходів та здійснення видатків, постійного аналізу доходів і витрат бюджету, а також їх вплив на економіку.
Виходячи з реалій сьогоднішнього дня особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої та ефективної системи формування доходної та видаткової частини державного бюджету.
Отже, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні аспекти фінансової науки.
Предмет дослідження – доходи і видатки Державного бюджету України.
Метою курсової роботи є дослідження доходів і видатків Державного бюджету України.
Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань:
дослідити доходи державного бюджету України, їх склад та динаміку;
здійснити аналіз видатків державного бюджету України у забезпеченні суспільного добробуту населення;
висвітлити проблеми формування доходів і шляхи оптимізації використання коштів Державного бюджету України.
Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Базилевич В.Д. [4], Василик О.Д. [6], Єпіфанов А.О. [9], Кириленко О.П. [10] та ін.
Методи дослідження: історико-типологічний, метод теоретичного аналізу й систематизації, соціокультурний аналіз.
Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.
Структура роботи. Курсове дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.


Розділ 1. Доходи державного бюджету України, їх склад та динаміка
Доходи державного бюджету є фінансовою базою діяльнос-ті держави. Їх склад, форми мобілізації залежать від системи і методів господарювання, а також від економічних завдань, які вирішує суспільство в той чи інший період.
Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законами про державний бюджет на відпо-відний бюджетний рік. Починаючи з 2000 року державний бюджет поділено на дві складові частини: загальний фонд та спеціаль-ний фонд, що має забезпечити прозору та реальну систему оцін-ки усіх джерел доходів і визначених пріоритетів їх витрачання.
Доходи загального фонду державного бюджету (загальні до-ходи) призначені для забезпечення фінансовими ресурсами за-гальних видатків і не спрямовуються на конкретну мету [6, 74].
Доходи спеціального фонду державного бюджету (спеціаль-ні доходи) включають доходи, призначені на конкретну мету.
До доходів загального фонду державного бюджету зарахову-ються у повному обсязі:
податок на додану вартість;
акцизний збір;
ввізне мито;
платежі за спеціальне використання лісових ресурсів дер-жавного значення;
збір за спеціальне використання водних ресурсів загаль-нодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою Міністрів Автономної Республі-ки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;
державне мито в частині, що відповідно до закону зара-ховується до державного бюджету;
адміністративні штрафи та інші грошові стягнення, крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими ор-ганами відповідних рад, районними державними адміністраці-ями або утвореними в установленому порядку адміністратив-ними комісіями;
кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спад-коємства чи дарування, безхазяйного майна;
податок на прибуток підприємств (крім податку на при-буток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за міс-цезнаходженням у місті Києві та податку на прибуток під-приємств, визначеного відповідним пунктом Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств");
суми перевищення розрахункової величини фонду опла-ти праці на підприємствах монополістах;
частина надходжень, визначена законом про держав-ний бюджет, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній влас-ності, до розмежування земель державної та комунальної власності;
кошти, що надійдуть в рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості;
кошти, отримані за вчинення консульських дій на тери-торії України, та частина коштів, встановлених законом про державний бюджет за вчинення консульських дій за межами України;
надходження від перевищення валових доходів над ви-датками Національного банку України;
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) госпо-дарських товариств, які є у державній власності, крім під-приємств паливно-енергетичного комплексу;
рентна плата за нафту, що видобувається в Україні;
збори, що стягуються Державною автомобільною інспек-цією України;
плата за оренду цілісних майнових комплексів;
митні збори;
єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
збір за використання радіочастотного ресурсу;
плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою;
інші доходи, що зараховуються до загального фонду дер-жавного бюджету в розмірах, встановлених законодавством.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Доходи і видатки державного бюджету України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок