Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Державне регулювання інноваційної діяльності

Державне регулювання інноваційної діяльності

Назва:
Державне регулювання інноваційної діяльності
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,77 KB
Завантажень:
532
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Державна науково - технічна політика
Як свідчить світова практика, успішна інноваційна діяль-ність є неможливою без системи ефективної державної підтрим-ки. Особливо актуальне створення такої системи для нашої краї-ни, економіка якої вже тривалий час знаходиться в стані перехо-ду до ринку. Фактори централізованого планування не діють, міжгалузеві та міжрегіональні зв'язки порушені, розпочато і не завершено реструктуризацію галузевої структури економіки, а ринкові механізми ще не задіяні. За цих умов піднесення інноваційного підприємництва буде сприяти підвищенню ефективності економіки.
Під інноваційною політикою можна розуміти комплекс принципів та заходів щодо планування, розробки, стимулюван-ня, регулювання і контролю процесів інноваційної діяльності в науково-технічній та виробничій сферах. Тому основним завдан-ням державних органів є визначення мети інноваційної політики, основних принципів ЇЇ здійснення, а також механізму реалізації. Метою наукової та інноваційної політики провідних країн світу є зростання внеску науки і техніки в розвиток економіки країн, забезпечення прогресивних перетворень в галузях матері-ального виробництва, підвищення конкурентоспроможності наці-ональної продукції на світовому ринку, забезпечення функцій безпеки держави, покращення екологічної ситуації, а також ство-рення умов для розвитку наукових напрямів для піднесення рів-ня вітчизняної науки.
Виходячи з цієї мети, держава визначав пріоритетні на-прями розвитку інноваційної діяльності та обирає основні шляхи підтримки підприємств, що закріплюється прийняттям відповід-них державних чи регіональних програм.
Об'єктом інноваційної політики є ресурсний потенціал кра-їни, де центральне місце посідає інтелектуальний потенціал. Це пояснюється обмеженістю традиційних ресурсів та можливістю необмеженого залучення інтелектуального потенціалу в господар-ську діяльність.
Інтелектуальний потенціал можна охарактеризувати через комплекс параметрів, до яких належать ресурсне забезпечення наукової діяльності (фінансування, матеріально-технічне і орга-нізаційне забезпечення) і об'єм накопичених знань (найважливі-ші відкриття, винаходи). В умовах екстенсивного розвитку інно-ваційної діяльності провідну роль відіграють кількісні показни-ки, які визначають ресурсне забезпечення інтелектуального по-тенціалу. Однак з вичерпанням можливостей екстенсивного роз-витку економіки зростає роль якісного використання науково-технічного потенціалу (потенціалу накопичених знань, які дов-ший час у вигляді патентів, авторських свідоцтв зберігались в певних реєстрах і не знаходили попиту).
Наявність потужного науково-технічного потенціалу - не-обхідна, однак недостатня умова ефективного економічного зрос-тання. В умовах переходу до ринку визначальним фактором роз-витку науково-технічного потенціалу є механізм функціонування економіки, відповідно до якого будується політика використання інтелектуального потенціалу.
При формуванні державної інноваційної політики виника-ють наступні проблеми:
v забезпечення взаємозв'язку між економічними, соціаль-ними і науково-технічними аспектами розвитку в межах єдиної інноваційної політики;
v врахування ступеню невизначеності інноваційних проце-сів;
v забезпечення оптимальності використання ресурсів на ос-нові альтернативного прогнозування.
Інноваційна політика повинна перш за все ґрунтуватися на пріоритетах загальної економічної політики і включати в себе:
v законодавчу базу регулювання інноваційної діяльності;
v систему стимулювання інноваційного підприємництва че-рез податкову, амортизаційну та фінансово-кредитну -політику;
v створення науково-технічної інфраструктури.
Інноваційна діяльність є принципово новим, видом люд-ської діяльності, яка визначає пріоритети сучасного виробництва і споживання. За оцінками вчених-аналітиків, які безпосередньо вивчають економічний вплив науково-технічного прогресу на розвиток суспільства, встановлено, що ступінь впливу цього фактору на валовий національний продукт коливається від 2/3 (Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Курсова робота на тему: Державне регулювання інноваційної діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок