Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Страхування -> Ринок страхових послуг в Україні

Ринок страхових послуг в Україні

Назва:
Ринок страхових послуг в Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,55 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КУРСОВА РОБОТА
з страхування
На тему:
“Ринок страхових послуг
в Україні”
Зміст
Вступ.
Економічна необхідність страхової послуги для фізичних та юридичних осіб.
Розвиток системи страхових послуг.
Порядок надання страхових послуг страхувальникам.
Діюча система страхових послуг в Україні та шляхи її удосконалення.
Література.
Вступ
Слово «страхування» увійшло в українську мову давно. Воно має від-повідники в інших мовах: «insuranse» — в англійській, «versicherungs» — у німецькій. Західні філологи вважають, що термін має латинське по-ходження. В основі його слова «securus» і «sine cura», які означають «безтурботний». Отже, страхування відбиває ідею застереження, захис-ту та безпеки.
У фаховій літературі питанням з'ясування поняття страхування та-кож приділено значну увагу. Проте до єдиного розуміння змісту кате-горії «страхування» дійти не вдалося. Оскільки ігно-рувати відоме положення про необхідність відрізняти економічну сутність категорії від її змісту ні в якому разі не можна. Адже сутність постійна, а зміст може змінюватися відповідно до конкретних умов розвитку суспільства. Важливість цього висновку полягає в тому, що він вказує на об'єктивну стабільність сутності страхування. Така пози-ція дає змогу сформувати поняття про страхування зусиллями багатьох поколінь.
Аналіз опублікованих визначень страхування показує, що кожне з них уточнює або доповнює попередні, залишаючи без змін їх основу.
Офіційне тлумачення цього терміна в Україні наведено в Законі «Про страхування»: «Страхування — це вид цивільно-правових відно-син щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених догово-ром страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)».
У Законі зафіксовані головні елементи, що формують поняття страхування. Це мета страхування — захист майнових інтересів фізич-них і юридичних осіб. Указується на те, що захист забезпечується на випадок конкретних подій, перелік яких зафіксовано в чинному зако-нодавстві або страхових полісах. Підкреслено джерела грошових кош-тів, що є ресурсами для страхових виплат.
Водночас ретельне вивчення поняття страхування і співставлення рі-зних його тлумачень у наукових працях показують, що офіційне виз-начення терміна перевантажене правовими аспектами.
Страхування є насамперед системою економічних відносин між конкретними суб'єктами господарювання, де з одного боку виступа-ють страхувальники, а з іншого — страховики. Важливою передумо-вою застосування страхування є майнова самостійність суб'єктів гос-подарювання і їхня зацікавленість у переданні відповідальності за наслідки ризику спеціалізованим формуванням. Чим ця зацікавленість більша, тим і потреба у страхуванні вища. Саме в такій площині стра-хування розглядається у працях учених багатьох країн ринкової орієн-тації. Поняття страхування є неповним і тоді, коли воно не передбачає превентивного спрямування захисту.
З урахуванням вищесказаного провідні економісти нашої країни дають таке визначення по-няття «страхування»:
Страхування — це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі нас-тання події, обумовленої договором або законом, суму виплати стра-ховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпе-чення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превен-тивні заходи щодо зменшення ризику, у разі необхідності перестрахо-вує частину останнього.
Зміст страхування, як і інших категорій, розкривається в його фун-кціях. Радянські економісти, визначаючи функції страхування, вихо-дили насамперед не із сутності самої категорії страхування, а вважали, що функції страхування «...є зовнішніми формами, які дозволяють ви-явити особливості страхування як ланки фінансової системи. Категорія фінансів виражає свою економічну сутність передусім через розпо-дільну функцію.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Ринок страхових послуг в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок