Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Журналістика -> Природа й структура комунікативного процесу

Природа й структура комунікативного процесу

Назва:
Природа й структура комунікативного процесу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,92 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота
з журналістики
Природа й структура комунікативного процесу


Ко-му-ніка-тив-ни-й про-----цес є осно-вою спі-л-ку-ван-ня, орга-ні-за-ція якого зале-жить від розу-мін--ня систе-ми й структури про-цесу, а також при---ро--ди комуні-ка-ти-в-но-го ак-ту.
Комунікація є ва-ж-ли-вим чинником іс--ну-вання суспіль-ст-ва. Су--спільства без спіл-ку-вання немає. Воно є тим про-цесом, який і за-без-пе-чує утворен-ня суспі-ль---ства (об-ще--ние — об-ще-ство; communication — community; спілкування — спільнота). Ми жи-ве-мо в світі комунікації, пише Г. Г. Почепцов [1999, 7], 70% свого ча-су людина витрачає на спілкування. Без ефективної ко-мунікації зу-пи-нилося б багато виробничих процесів. Тому пи-тан-ня організації про-цесу спілкування (комунікативного процесу) є важливим для тво--рення суспільства. Але правильна організація будь-якого проце-су неможлива без з’ясування його природи, побудови моделі про-це-су, що пов’язано з вивченням структури, факторів, які впли-вають на цей процес, системи актів, що становлять його основу.
На минулій лекції ми розглянули спілкування й дали визначення цього явища. Власне, це визначення уже відбиває природу комуні-ка-ції та є його словесною теоретичною моделлю. Схематично і в найпростішому вигляді цю модель можна пред-ставити так (рис. 1):
1 1
Рис. 1.
Комунікант (1) ініціює процес встановлення або підтримання кон--такту з комунікатом (2). Цей процес зумовлено ситуацією й со-ціально-психологічними особ-ли-во-стями ко-му-ні-каторів (а), а та-кож духовним і професій-ним єднанням учасників комунікації (б).
Більш ускладнена схематична модель комунікації буде такою:
Рис. 2.
На рис. 2 відтворена комунікація як широкий спектр стосунків між ко-мунікаторами (1—2, 2—1, 1—3, 3—4, 4—3 і т. д.); показана необмежена кількість комунікаторів тощо.
Розглядаючи комунікацію як явище, ми можемо ви-ді--лити такі склад-ники комунікації: суб’єкт комунікації, предмет комунікації, комуніка-тивні засоби, комунікативний процес тощо. Комунікація є явище системне, структурне, соціальне, історичне, психологічне й т. д. Нас у цій лекції має цікавити виключно взаємодія між суб’єк---том і предметом комунікації, її характер, структура, спрямованість тощо. Так, предметом цієї взаємодії (предметом комунікації) є комунікат. Комунікативними засобами можуть бути знакові системи, засоби комунікації тощо. Комуні-ка-тив-ний же процес є, власне, суттю спілкування; у нашому визначенні це безпосередньо про-цес встанов-лен-ня й підтримання контактів. Але погляди на природу й структуру комунікативного процесу (комунікативної взаємодії) у науці різні. Ці погляди представлені на моделях комунікації, які нам доведеться розглянути, щоб з’ясувати природу комунікативного процесу.
Досліджуючи природу комунікативного процесу, його можна ха-рак-те-ризувати в кількох аспектах: (1) з погляду походження й фор-му-вання (історичний аспект); (2) з погляду форми процесу спілкування (ти-по-логічний аспект); (3) з погляду кількості учасників та специфіки орга-ні-за-ції комунікативного процесу (видовий ас-пект); (4) з погляду сутнісного (онтоло-гіч-ний аспект); (5) з по-гляду харак-тери-стики учасників комунікативного процесу (ро-льо--вий ас-пект); (6) з по-гляду ефективності й дієвості процесу (фун-к--ціо-нальний ас-пект); (7) з погляду самобутності й оригіналь-ності організації про-це-су (сти--льовий аспект); (8) з погляду форми про---це-су (формальний ас-пект); (9) з погляду якості процесу (квалі-логічний аспект); (10) з по-гляду використання засобів (інстру-мен-таль-ний ас-пект); (11) з погля-ду духовного забезпечення процесу (куль-туро-ло-гіч-ний аспект); (12) з погляду інформаційного забез-пе-чен-ня (інфор-маціологічний ас-пект); (13) з погляду складників про-це-су (систем-ний аспект); (14) з погляду зв’язків між складниками процесу (стру-к-турний аспект); (15) з погляду орга-ні-зації процесу (тех-нологічний аспект); (16) з погляду характеру мовної організації процесу спілкування (мовленнєвий аспект).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: Природа й структура комунікативного процесу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок