Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил

Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил

Назва:
Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,63 KB
Завантажень:
429
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота
на тему:
Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил


Зміст
1. Сутність економічного закону і закономірності, їх об'єк-тивний характер.
2. Закономірності розміщення продуктивних сил.
3. Принципи розміщення суспільного виробництва.
4. Основні фактори і критерії, що впливають на розмі-щення продуктивних сил


1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАКОНУ
І ЗАКОНОМІРНОСТІ, ЇХ ОБ'ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР
Поступовий перехід до нових, переважно ринкових принципів господарювання, що здійснюється в Украї-ні, спричиняє до істотних зрушень в самих методологіч-них підходах до наукового обгрунтування закономір-ностей, принципів та факторів розміщення продуктив-них сил. За будь-яких соціально-економічних умов про-цес розвитку і розміщення продуктивних сил опосеред-ковується дією певних економічних законів, які вира-жають об'єктивні, істотні, необхідні та постійно віднов-лювані взаємозв'язки і взаємозалежності в процесі вироб-ництва, розподілу й споживання матеріальних благ [З, с. 95; 10, с. 10]. Економічні закони характеризують об'єктивні відносини (тобто такі, що не залежать від волі окремих людей), які проявляються лише в процесі суспільне корисної трудової діяльності. Саме в цьому полягає їх головна відмінність від законів природи.
Відповідно до загальноприйнятої класифікації еко-номічні закони поділяються на загальні, притаманні досить великій сукупності суспільних явищ, і специфіч-ні. На формування і розвиток продуктивних сил най-більший вплив мають такі загальні економічні закони: економії часу, суспільного поділу праці, концентрації виробництва, комплексного та пропорційного розвитку виробництва, адекватності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил.
Сучасний світовий розвиток продуктивних сил характеризує-ться істотним посиленням внутрі- та міжрегіональної інтеграції. Внутрірегіональна інтеграція, що зумовлена географічною цілісністю регіону, розвивається переважно на основі економічних взаємозв'язків між усіма елементами його господарського комплексу. Внаслідок цього формується цілісна інтегрована господар-ська система або єдиний регіональний економічний простір. Міжрегіональна економічна інтеграція розвивається на базі тери-торіального поділу праці, оскільки спеціалізація регіонів, їх пев-не територіальне відокремлення потребує встановлення й поглиб-лення економічних міжрегіональних зв'язків.
Розвиток інтеграційних взаємозв'язків та комплексне вдоско-налення розміщення об'єктів виробничого і невиробничого при-значення повинні спричинити до зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів. Саме на це спрямовуються і за-ходи державної регіональної політики. Разом з тим між регіонами існують істотні відмінності, зумовлені різним природно-ресурс-ним потенціалом, структурою економіки, соціально-економіч-ними умовами розвитку. Отже, зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів вимагає надзвичайно великих зу-силь в несприятливих економічних умовах, коли гостро відчуває-ться нестача матеріальних і фінансових ресурсів.
В економічній і економіко-географічній літературі мають міс-це різні трактування сутності закономірностей розміщення про-дуктивних сил. Існують твердження про те, що загальні економічні закони у конкретному, економічному середовищі проявляються як закономірності.[8, с. 20].
Закономірність ефективного розміщення продуктивних сил. За цією закономірністю відношення між економікою та територією такі, що найбільший можливий ефект забезпечується найменшими можливими витратами на розміщення об’єкта. Ефект може виражатись або через валовий обсяг товарів і послуг, або через прибуток. Він може також виражатися через величину національного доходу, якщо йдеться про економіку країни або великого регіону. Отож, ефективність розміщення може розраховуватись як для окремого підприємства, галузі, так і для цілого регіону.
Стосовно території ефективність виробництва реалізується за рахунок використання географічного положення об’єктів народного господарства, характеру використання природних і прудових ресурсів, комплексного розміщення продуктивних сил……………………………………….

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок