Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Державний бюджет

Державний бюджет

Назва:
Державний бюджет
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
10,14 KB
Завантажень:
70
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Державний бюджет
Видатки з державного бюджету України — це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізова-пого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням.
Значна кількість певних видів бюджетних видатків обумов-лена низкою факторів: природою і функціями держави, рів-нем соціально-економічного розвитку країни, адміністратив-но-територіальним устроєм держави, формами надання бюд-жетних коштів тощо. Поєднання цих факторів породжує сис-тему видатків державного бюджету України. Однак соціаль-но-економічний розвиток України останніми роками карди-нально змінив як систему, так і структуру та класифікацію видатків. Командно-адміністративні методи господарювання засвідчили, що бюджет був дуже перевантажений видатками, які пов'язані з економічною функцією держави. Левова частка бюджетних коштів, майже 65-70%, спрямовувалась у галузі матеріального виробництва. Соціальна функція бюджету, що поширена у розвинених країнах, і яка зорієнтована безпосе-редньо на забезпечення благ людини, не має свого фінансо-вого втілення. Тому з реформою системи господарювання в Україні акценти в розподілі бюджетних коштів повинні зміс-титись, насамперед, у бік посилення соціальної функції дер-жави і зміни напрямку та змісту економічної функції.
У зв'язку з переходом економіки України на ринкові засади господарювання у бюджеті держави з'явились нові на-прямки спрямування коштів централізованого фонду, яких не було за умов командно-адіміністративної системи. Так, низку видатків перекладено на позабюджетні, соціальні та економіч-ні фонди у державному бюджеті України та місцевих бюдже-тах. Знайшли також відображення нові напрямки витрачання і бюджетних коштів, а саме — соціальний захист населення, надання бюджетних позик, зовнішньополітична та зовнішньо-економічна діяльність, національна оборона, обслуговування державного зовнішнього боргу, національна космічна програ-ма тощо.
Видатки бюджету поділяються на певні види, які можуть характеризуватись якісно та кількісно.
Якісна ознака видатків характеризує їхнє суспільне призначення, а кількісна — загальний обсяг. Ці дві'Ознаки можуть бути у протиріччі. Так, наприклад, потреби держави, що ви-значаються якісною ознакою, часто перевищують кількісну, тобто суму видатків, яка потрібна для задоволення відпо-відних потреб держави. Це призводить до негативних наслід-ків, а саме — до недофінансування видатків, передбачених законом про державний бюджет, зростання зовнішнього та внутрішнього боргу, дефіциту бюджету та інфляції.
Під час кризи фінансові можливості держави обмежені, тому потреби суспільства не відповідають обсягам наданих коштів. Видатки бюджету у повному та всебічному обсязі характеризуються тим, яку вони відіграють роль і яке місце посідають у процесах суспільного відтворення, яке їхнє соці-альне призначення.
За соціальним призначенням видатки державного бюджету України поділяються на: соціальний захист населення; фінан-сування соціально-культурних закладів, установ; фінансуван-ня науки, народного господарства і державних капітальних вкладень; фінансування національної оборони; правоохорон-ної діяльності та .забезпечення безпеки держави; утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади; фінансу-вання зовнішньополітичної діяльності; заходів, пов'язаних із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціаль-ним захистом населення; видатки з обслуговування держав-ного зовнішнього та внутрішнього боргів та інші видатки.
Співвідношення видатків між окремими групами визна-чається спрямованістю бюджетної політики. Останніми ро-ками найбільша частка видатків припадає на соціально-куль-турні заходи та соціальний захист населення. Це викликано кризою в економіці та необхідністю соціального захисту гро-мадян з невеликим рівнем доходів.
Кошти державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених законом про державний бюд-жет. Кошти республіканського бюджету Автономної Респуб-ліки Крим, місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених відповідно Верховною Радою Автоном-ної Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Курсова робота на тему: Державний бюджет

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок